Jelmagyarázat

A kiejtés átírásánál használt, valamint egyéb jelek magyarázata. Ugyanazt a hangot vagy hangtani tulajdonságot többféleképpen is jelölhetjük. A kattintható jeleknél a kiejtés is meghallgatható.
 • [ə]: ajakkerekítés nélküli ö-szerű magánhangzó, mint az angol about a-ja. Általában hangsúlytalan szótagban fordul elő bizonyos nyelvekben.
 • [a], [ȧ]: röviden ejtett magyar á-nak megfelelő magánhangzó.
 • [e], [ë]: a magyar e-nél zártabb, de az é-nél kissé nyíltabb (rövid) magánhangzó.
 • [ɛ]: mint a magyar e.
 • [ɔ]: a magyar a-hoz közelítő nyílt o hang.
 • [β]: a b és a v közötti átmeneti mássalhangzó: az utóbbihoz hasonlóan, de csak a két ajak közelítésével, a felső fogak közreműködése nélkül ejtett „laza v” (másképp fogalmazva: olyan, mint az angol w, csak ajakkerekítés nélkül ejtve).
 • [φ]: az f-hez hasonló, de csak a két ajakkal képzett réshang (a [β] zöngétlen párja).
 • [ʦ]: mint a magyar c
 • [ʧ]: mint a magyar cs
 • [ð], [dh]: a felső fogak alsó részéhez érintett nyelvvel ejtett zöngés rés- vagy közelítőhang, hétköznapi nyelven „pösze z” vagy „laza d”, a [θ] zöngés párja (pl. az angol the, this szavakban, vagy a spanyol -d- magánhangzók közt és néhány nyelvjárásban a szó végén).
 • [ʤ]: mint a magyar dzs
 • [ɣ], [gh]: a [g]-hez hasonló, de zár nélkül, lazán ejtett mássalhangzó, ahogy a spanyol [g]-t ejtik magánhangzók között (de gyakran ilyet ejtünk a magyar igen szóban is).
 • [j]: magyar j; félhangzós magánhangzóként a pontosabb jelölése [i̯].
 • [ʝ]: a magyar j-nél szűkebb réssel ejtett zöngés réshang, hasonló a dobj szó j-jéhez.
 • [ɟ]: mint a magyar gy
 • [ʎ], []: palatális (jésített, lágyított) l, mint pl. a lgy szóban; a régi magyarban és néhány mai nyelvjárásban az ly hangértéke, illetve egyes spanyol nyelvjárások még őrzik ezt a hangot az ll ejtésében.
 • [ŋ]: a nyelv hátsó részével képzett (veláris) n, mint a hang szóban.
 • [ɲ]: mint a magyar ny vagy nj
 • [q]: a [k]-nál hátrébb, a torokban képzett „mély” k hang; néhány nyelvben (pl. arab, kecsua) jelentésmegkülönböztető szerepű a [k]-val szemben.
 • []: hosszú, pergetett r, mint pl. a magyar durran szóban.
 • [s]: a nemzetközi átírásban sz, a magyaros átírásban magyar s.
 • [ʃ]: mint a magyar s
 • [c]: a nemzetközi átírásban magyar ty, magyaros átírásban magyar c.
 • [ç], [hj]: a magyar ty-vel azonos helyen képzett réshang, mint pl. a lépj szóban a j, vagy mint a német ich szóban a ch.
 • [ʒ]: mint a magyar zs
 • [θ], [th]: a felső fogak alsó részéhez érintett nyelvvel ejtett zöngétlen réshang, hétköznapi nyelven „pösze sz”, mint az angol think szóban.
 • [w]: az angol w-nek megfelelő hang, mint pl. a what szóban; félhangzós magánhangzóként a pontosabb jelölése [u̯].
 • [x], [ch]: a k-val azonos helyen képzett réshang, mint a doh, pech vagy pl. a német ach szóban; illetve a spanyol j-nek általában megfelelő mássalhangzó.
 • [χ], [kh]: az előbbinél hátrébb képzett, érdes h-szerű réshang, torokhang, ahogy a spanyol j-t ejtik egyes ibériai nyelvjárásokban.
Mellékjelek
 • [ˈ] (felső függőleges vonás): a hangsúlyos szótag kezdetét jelöli (ha alul van, akkor mellékhangsúlyt jelöl).
 • [.] (pont): a szótaghatárt jelzi.
 • [ː] (két háromszög függőlegesen egymással szemben): az előtte álló hang hosszúságát jelöli (magánhangzónál ugyanaz, mint a felső vízszintes vonal, pl. [aː] = [ā] = magyar á hang).
 • [ʰ] (felső kis h betű): az előtte vagy utána álló hang hehezett ejtését jelöli.
 • [ʲ] (felső kis j betű): az előtte álló mássalhangzó palatalizált (jésített, lágyított) ejtését jelöli.
 • [á] (éles ékezet): hangsúlyos magánhangzó (lásd még: [ˈ]).
 • [à] (tompa ékezet): mellékhangsúlyos magánhangzó.
 • [ă] (felfelé néző kis félkör a magánhangzó felett): rövid magánhangzó.
 • [ā] (vízszintes vonal a magánhangzó felett): hosszú magánhangzó.
 • [ã] (hullámvonal a magánhangzó felett): orrhangon ejtett (nazális) magánhangzó: úgy kell ejteni, mintha utána m vagy n következne, amely azonban nem hangzik.
 • [a] (aláhúzás): szóhangsúly (lásd még: [á] és [ˈ]).
 • [é], [ó]: hangsúlyos zárt magánhangzó (lásd még: [e], [o]).
 • [è], [ò]: hangsúlyos nyílt magánhangzó (lásd még: [ɛ], [ɔ]).
 • [u̯], [i̯] (lefelé néző kis félkör a magánhangzó alatt): félhangzós magánhangzó, siklóhang (lényegében ugyanaz, mint a [w], [j], de a szótagolásnál magánhangzóként viselkedik).

Egyéb jelzések

 • B < A : leszármazás, etimológia jelölése (olvasd: B az A-ból származik).
 • A > B : változás jelölése (olvasd: A-ból B lett).
 • A ~ B : váltakozás vagy ingadozás jelölése (olvasd: előfordul A és B is).
 • *____ : feltételezett, kikövetkeztetett vagy nem létező („hibás”) kifejezés.

Megjegyzések
 1. Kétféle átírást szokás használni: fonetikus és fonémikus. A fonetikus átírás többé-kevésbé a valós beszédben ejtett hangokat jelöli, és [szögletes zárójelbe] tesszük (ezt alkalmazzuk általában a blogon). A fonémikus átírás csak azokat az „ideális” beszédhangokat (fonémák) jelöli, amelyeknek egy nyelvben megkülönböztető szerepe van, és nem veszi figyelembe a hangok környezetüktől függő ejtésváltozatait (allofónok); ezt /perjelek közé/ írjuk. Az utóbbit itt csak akkor használjuk, ha a hangok fonémaszerepét kívánjuk kiemelni.
 2. Etimológia megadásánál az újlatin alakok beszélt latin nyelvi forrását KIS CAPITALIS szedéssel adjuk meg (szemben a latin jövevényszavakkal, amelyek dőlt betűvel szerepelnek).

Kislexikon | Címmutató | Kapcsolat | Linkek | Impresszum