Spanyol számnevek és használatuk

A számnevek a névszók egyik csoportja. Négy fajtájuk létezik: tőszámnevek (egy, kettő, három stb.), sorszámnevek (első, második, harmadik stb.), törtszámnevek (pl. fél, harmad, negyed), valamint szorzószámnevek (pl. kétszeres, háromszoros). Ezeket a spanyolban is ugyanígy megkülönböztetik. A beszélt nyelvben kiterjedt használata azonban csak a tőszámneveknek van, a többinek csak az első néhány alakja használatos. A sorszámnevek a tizedik felett szinte kizárólag az írott és a sajtónyelvben fordulnak elő, a százas sorszámneveket pedig az átlagos beszélők nem is ismerik.

Az alábbiakban a spanyol számnevek (los numerales¹) alakjairól, használatáról és szükség szerint a helyesírásáról is szót ejtünk. A cikk négy részre tagolódik a fenti számnévtípusok szerint. Mindegyik egy táblázatos összefoglalóval kezdődik, amely alatt a számnevek alakjára, használatára és helyesírására vonatkozó kiegészítő információkat találjuk.

Tőszámnevek (numerales cardinales)
(0) cero
(1) uno (un, una)
(2) dos
(3) tres
(4) cuatro
(5) cinco
(6) seis
(7) siete
(8) ocho
(9) nueve
(10) diez
(11) once
(12) doce
(13) trece
(14) catorce
(15) quince
(16) dieciséis
(17) diecisiete
(18) dieciocho
(19) diecinueve
(20) veinte
(21) veintiuno (-ún, -una)
(22) veintidós
(23) veintitrés
(24) veinticuatro
(25) veinticinco
(26) veintiséis
(27) veintisiete
(28) veintiocho
(29) veintinueve
(30) treinta
(31) treinta y uno (un, una)
(40) cuarenta
(50) cincuenta
(60) sesenta
(70) setenta
(80) ochenta
(90) noventa
(100) cien, ciento
(101) ciento uno (un, una)
(132) ciento treinta y dos
(200) doscientos (-as)
(300) trescientos (-as)
(400) cuatrocientos (-as)
(500) quinientos (-as)
(600) seiscientos (-as)
(700) setecientos (-as)
(800) ochocientos (-as)
(900) novecientos (-as)
(1000) mil
(1001) mil uno (un, una)
(1500) mil quinientos (-as)
(1995) mil novecientos noventa y cinco
(2000) dos mil
(100 000) cien mil
(1 000 000) un millón (de)
(2 000 000) dos millones (de)
(1000 000 000) un millardo² (de)
(1000 000 000 000) un billón (de)

A spanyol tőszámnevek tizenötig, valamint a kerek tízesek, továbbá a ’100’, az ’500’ és az ’1000’ közvetlenül a latinból származnak (a tárgyesetű alakból, ha az eltérő, pl. ŪNU(M), DŬŌS, QUĪNGĔNTOS); 16 és 19 között, illetve a többi tőszámnév már belső összetételű. Érdekesség, hogy a doce ’12’ és trece ’13’ látszólag olyan, mintha a dos és tres számnevekhez az -s helyett hozzáadtuk volna a -ce szótagot. Valójában ez a szótag a hangsúlytalan latin ´-DĔCI(M) – beszédben [dece] – ’tizen-’ utótag rövidülése (DŬÓDĔCIM > *dódece > [dodze] > doce, TRÉDĔCIM > *trédece > [tredze] > trece stb.).

A számokat harmincig egybeírják, harminc felett a tízesek és egyesek közé y kötőszót tesznek, pl. cuarenta y cinco ’45’ (de: doscientos cinco ’205’). Gyors beszédben ezeket is általában egyben mondják ki: [kwarentiszinko], továbbá a veinti- ’huszon-’ és treinta ’30’ ejtése [benti], ill. [trenta]. A tőszámnevek főnévként és melléknévként is használatosak.

Números y matemáticas – Számok és matematika (Forrás: Pixabay.com)

Némi bonyodalmat csak az ’1’ számnév használata okozhat, mert ez az egyetlen, amelyik rendelkezik rövidült és nőnemű alakkal is. A rövidült alakot (un, veintiún) hímnemű névszó, ill. közvetlenül hangsúlyos [a]-val kezdődő nőnemű főnév előtt használják: pl. cuarenta y un mil ’31 ezer’, un libro ’egy könyv’, ill. un arma ’egy fegyver’, veintiún almas ’21 lélek’; a nőnemű alakot természetesen nőnemű névszói szerkezetben: pl. treinta y una mil toneladas ’31 ezer tonna’, una parte ’egy rész’. (Az un, una melléknévi alakok azonosak a határozatlan névelővel, de itt hangsúlyosak.) A teljes uno alak csak önálló számnév, összetett számnév utolsó tagja lehet, vagy hímnemű főnév után állhat: pl. sesenta y uno ’61’, número uno ’első számú’. Az uno használatos még „általános alanyként” is, magyarul kb. ’az ember’: pl. Uno pensaría que la vida es perfecta ’Az ember azt gondolná, hogy az élet tökéletes’.


(Melyik szám van elírva a táblán?)

A ’100’ számnévnek van egy rövid (cien) és egy teljes alakja (ciento) is. A rövid alakot használják az ezresek előtt (cien mil, cien millones stb.), névszó előtt (los cien mejores libros ’a 100 legjobb könyv’) és általában önálló számnévként is, de mindig a teljes alak használatos az egyes és tízes számnevekkel alkotott többi összetételben (ciento uno, ciento cincuenta). Százalékszám kifejezésénél a ’100%’ esetén mindkét alak használatos: cien(to) por cien(to); a többi százalékos kifejezésben többnyire a teljes alakot használják: treinta por ciento ’30%’. 200-tól a százasok rendelkeznek nőnemű melléknévi alakkal is, pl. trescientas cincuenta personas ’350 személy’.

Az ’1000’ számnév többes számban változatlan: tres mil ’3000’, cien mil ’százezer’, ciento cincuenta mil ’150 ezer’ stb. (Létezik a többes számú miles alak, de nem mint számnév, hanem főnévi értelemben ’ezrek’ jelentéssel, pl. miles de personas ’emberek ezrei’.) A milliós számnevek már csak főnevek lehetnek, ezért a jelzett főnévhez de elöljárószóval kapcsolódnak: pl. tres millones de habitantes ’hárommillió lakos’. A számnevek után az ’1’ (un, una) kivételével a névszók többes számban állnak, beleértve a nullát is (pl. cero puntos ’nulla pont’).

Sorszámnevek (numerales ordinales)
(1.) primero (-er), -era
(2.) segundo, -da
(3.) tercero (-er), -era
(4.) cuarto, -ta
(5.) quinto, -ta
(6.) sexto, -ta
(7.) séptimo, -ma
(8.) octavo, -va
(9.) noveno, -na
(10.) décimo, -ma
(11.) undécimo, -ma; decimoprimero (-er), -era
(12.) duodécimo, -ma; decimosegundo, -da
(13.) decimotercero (-er), -era
(14.) decimocuarto, -ta
(15.) decimoquinto, -ta
(16.) decimosexto, -ta
(17.) decimoséptimo, -ma
(18.) decimoctavo, -va
(19.) decimonoveno, -na
(20.) vigésimo, -ma
(21.) vigesimoprimero (-er), -era
(30.) trigésimo, -ma
(31.) trigésimo primero (-er), -era
(40.) cuadragésimo, -ma
(50.) quincuagésimo, -ma
(60.) sexagésimo, -ma
(70.) septuagésimo, -ma
(80.) octogésimo, -ma
(90.) nonagésimo, -ma
(100.) centésimo, -ma
(101.) centésimo primero (-er), -era
(200.) ducentésimo, -ma
(300.) tricentésimo, -ma
(400.) cuadringentésimo, -ma
(500.) quingentésimo, -ma
(600.) sexcentésimo, -ma
(700.) septingentésimo, -ma
(800.) octingentésimo, -ma
(900.) noningentésimo, -ma
(1000.) milésimo, -ma
(2000.) dosmilésimo, -ma
(1 000 000.) millonésimo, -ma

A sorszámnevek közül a beszédben csak az első néhányat használják. Ezt jól mutatja az eredetük is: az ’ötödik’ (quinto) felett szinte kivétel nélkül művelt latin jövevényszavak, a ’huszadik’ (vigésimo) felett pedig sok beszélő egyáltalán nem ismeri őket. A ’11.’ és ’12.’ rendelkezik egy-egy, a latinból közvetlenül átvett, valamint egy összetett módon képzett alakkal is. A tercero és a noveno régi, mára kikopott alakváltozatai a tercio és a nono, amelyek összetett sorszámnevekben az írott és a választékos sajtónyelvben még előfordulhatnak (pl. decimonono ’19.’, vigesimotercio ’23.’). A tercio ezen kívül csak törtszámnévként használatos (’harmad’), amelyekre később visszatérünk.

Az ’első’ és a ’harmadik’ rendelkezik egy rövid alakkal is (primer, tercer), amelyet általában hímnemű névszó előtt, de bizonyos területeken – pl. Mexikóban – nőnemben is használnak: el primer libro ’az első könyv’, la tercera (~ tercer) persona ’a harmadik személy’. Ugyanez igaz a velük alkotott összetett sorszámnevekre is. Az összetett sorszámnevek a 11. és a 30. között írhatóak és mondhatóak egy szóban és külön is, pl. decimoprimero vagy décimo primero. Az utóbbi esetben mindkét tagot egyeztetik nemben és számban az utána álló főnévvel, pl. la décima primera casa (vagy decimoprimera casa) ’a 11. ház’. A harmincadik felett a tízes és egyes sorszámnévi tagokat különírjuk, pl. trigésimo quinto ’35.’. Az ezer és a millió sorszámnévi többszöröseit megint egybeírjuk: dosmilésimo ’kétezredik’, cienmilésimo ’százezredik’, tresmillonésimo ’hárommilliomodik’ stb.

A sorszámnevek helyett jóval elterjedtebb a tőszámnevek használata. Például az el día undécimo vagy el decimoprimer día helyett sokkal inkább azt szokás mondani, hogy el día once ’a 11. nap’; hasonlóképpen pl. az ’50. születésnap’ pedig el cincuenta cumpleaños.

Törtszámnevek (numerales fraccionarios)
(1/2) mitad, medio; media (parte)
(1/3) tercio; tercera (parte)
(1/4) cuarto; cuarta (parte)
(1/5) quinto; quinta (parte)
(1/6) sexto; sexta (parte)
(1/7) séptimo; séptima (parte)
(1/8) octavo; octava (parte)
(1/9) noveno; novena (parte)
(1/10) décimo / décima
(1/11) onceavo; onceava (parte)
(1/12) doceavo; doceava (parte)
(1/13) treceavo; treceava (parte)
(1/14) catorceavo; catorceava (parte)
(1/20) veinteavo; veinteava (parte)
(1/30) treintavo; treintava (parte)
(1/56) cincuentaiseisavo; ~ -va (parte)
(1/100) centésimo / centésima
(1/1000) milésimo / milésima

A törtszámnevek (hívják őket így is: números partitivos) mindegyike rendelkezik egy önálló főnévi, továbbá egy nőnemű melléknévi alakkal a ’rész’ szó jelzőjeként. A mitad (< lat. MEDIETĀTE(M) szóból) ’fél, közép’ nőnemű főnév, a ’tized’, ’század’, ’ezred’ stb. használatos hím- és nőnemben is.

A törtszámnevek a negyedtől a tizedig, valamint a ’század’, ’ezred’, ’milliomod’ és többszöröseik megegyeznek a sorszámnevekkel. Tizenegyedtől kezdődően a tőszámnévhez hozzáadott -avo, -ava toldalékkal képzik őket (az eredeti -a végződés kiesik), és az egészet egybeírják függetlenül a hosszúságától: pl. (un) seiscientosveinticincoavo ’1/625’. (Ez a képzési mód az újlatin nyelvek közül csak a spanyolra és a portugálra jellemző, vélhetően az octavo ’nyolcad(ik)’ számnév mintájára terjedt el.) Az így képzett törtszámnevekben az egyeseket a tízesektől elválasztó y kötőszó i-re változik írásban. Az ’1/11’, az ’1/12’ és a kerek tizedek helyett használható törtszámnévként a sorszámnévi alak is (undécimo, duodécimo, ill. vigésimo, trigésimo stb.).

A sors fintora, hogy mivel az eredeti sorszámneveket a tizedik fölött sok beszélő nem ismeri, elterjedt szokás azok helyett is az -avo, -ava végződésű törtszámnevek használata, mintsem fordítva. Így pl. az onceavo (a decimoprimero vagy undécimo helyett) a beszélt nyelvben jelenthet ’tizenegyedik’-et is. A nyelvművelők ezt a fajta használatot hibásnak és kerülendőnek tartják.

Szorzószámnevek (numerales multiplicativos)
(×2) doble / duplo, -pla
(×3) triple / triplo, -pla
(×4) cuádruple / cuádruplo, -pla
(×5) quíntuple / quíntuplo, -pla
(×6) séxtuple / séxtuplo, -pla
(×7) séptuple / séptuplo, -pla
(×8) óctuple / óctuplo, -pla
(×9) nónuplo, -pla
(×10) décuplo, -pla
(×11) undécuplo, -pla
(×12) duodécuplo, -pla
(×13) terciodécuplo, -pla

(×100) céntuplo, -pla

A szorzószámneveknek csak a kétszerestől a tizenháromszorosig, illetve a százszorosnak van spanyol megfelelője. A nyolcszorosig mindegyik rendelkezik egy -e végű változatlan, valamint egy nem szerint egyeztetett -o és -a végű alakkal is; a kilencszerestől kezdődően már csak kétalakúak. Ezeket a számneveket a doble ’dupla, kétszeres’, a triple ’háromszoros, tripla’ és a cuádruple ’négyszeres’ alakok kivételével gyakorlatilag egyáltalán nem használják és még írásban is alig fordulnak elő.

Végezetül zárjuk ezt a témát egy feladattal, amelyben próbára teheted a tudásod. Írd le hozzászólásban az alábbi három számot spanyolul!
A)  2 345 678     B)  9876.      C)  3/64


¹A numeral (< número ’szám’) eredetileg ’szám- [számokkal kapcsolatos]’ jelentésű melléknév, főnévként az adjetivo numeral ’számmelléknév’ vagy sustantivo numeral ’számfőnév’ kifejezésből önállósult. Magyarul ’számnév’-nek fordítjuk.
²Nem keverendő a millar főnévvel, melynek jelentése ’ezernyi [mennyiség]’, pl. un millar de vacunas ’ezernyi oltás’.

10 megjegyzés

 1. A megoldások sorban. A) dos millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho. Ez elég egyértelmű, szabályokból szépen levezethető.

  A videóban a táblán a 26-oson nincs ékezet, de menet közben javítja is. Már ha erre az elírásra gondoltál, és nincs benne másik.

  B) nuevemilésimo octingentésimo septuagésimo sexto. Na, ez már nehezebb, de még mindig követhető. Bár nem csak magyarul logikátlan, hanem egyik nyelvre se hasonlít, hogy helyiértékenként külön sorszám, azaz nem kilencezer-nyolcszázhetvenhat+odik, hanem kilencezredik-nyolcázadik-hetvenedik-hatodik. Nem is értem, hogy a muchachosok mit szívtak-tik, mikor-tik ezt-etik kitalálták-tatik. Biztosan mexikói drogkartelesek ősei voltak, akik keményen rajta voltak az anyagon.

  C) tres sesentaicuatroavos. Ebben van egy kis trükk is, amire a cikk kifejezetten nem tért ki, hogy a tizesek és egyesek közé nem „y” kell, hanem az az egybeírás miatt a kettőshangzó keretében „i”-nek írandó. Ez a 1/56-od példából közvetve kiderül. Persze ez is milyen önkényes már, hogy 1/4-1/10-ig a sorszámnevekkel egyezik meg, 1/11-edtől a tőszámnévhez hozzáadott raggal. Ez is ilyen teljesen randomnak tűnik, hogy egyszer valaki rosszabb napján épp így fingotta el magát, hogy akkor 1/x-ig így, 1/(x+1)-től máshogy lesz elvtársak és kész, mert aznap x bárányfelhőt látott az égen. Erre valami konzisztensebb megoldást kitalálhattak volna, mert ezt így anyanyelvű a talpán, akinek ez követhető. Meg ez is milyen már, hog x felett csak a „műveltek”, meg az „írott szövegek” ismerik. Angolból a legprimitívebb, legfogyatékosabb is simán képzi a sorszámokat és a törtszámokat, mivel megyezik mindkettő a tőszámnevek után tett +th raggal (jó a first, second, third kivétel), így 20-as IQ se kell hozzá, nincs az, hogy egyetemi diploma kelljen az embernek a saját nyelvéhez is. Az is igaz, hogy az angolban is vannak hasonló balfékségek, pl. a short meg a long scale helyiértékrendszer, hogy billiontól felfelé nem tudni, hogy most 1000 milliót vagy 1000 milliárdot értenek alatta, ugyanez trillionnál, stb., utána kell nyomozni, hogy melyik a reális az adott szövegösszefüggésben, meg épp a szöveg írója angol-e vagy amerikai, kész agyrém. Élére fordított szívlapáttal kéne agyonverni, aki kitalálta, óriási kavarások vannak belőle.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ennyi. Ezt olyan szépen levezetted, hogy nem is tudok mit hozzátenni. Gratulálok!

   A videóban a táblán a 26-oson nincs ékezet, de menet közben javítja is. Már ha erre az elírásra gondoltál, és nincs benne másik.

   Nem erre gondoltam. Van egy elég feltűnő elírás, amit egész végig ő sem vesz észre. :)

   A B) megoldásodon, vagyis amit utána írtál, hangosan felröhögtem. Rég derültem ilyen jót. :D

   Ebben van egy kis trükk is, amire a cikk kifejezetten nem tért ki, hogy a tizesek és egyesek közé nem „y” kell, hanem az az egybeírás miatt a kettőshangzó keretében „i”-nek írandó.

   De, benne van (bár lehet, hogy könnyen átsiklik felette az ember szeme): „Az így képzett törtszámnevekben az egyeseket a tízesektől elválasztó y kötőszó i-re változik írásban.”

   Ez is ilyen teljesen randomnak tűnik, hogy egyszer valaki rosszabb napján épp így fingotta el magát, hogy akkor 1/x-ig így, 1/(x+1)-től máshogy lesz elvtársak és kész, mert aznap x bárányfelhőt látott az égen.

   :DDD

   Én úgy emlékszem, bár nem néztem utána alaposan, hogy ez éppen fordítva történt: először az összes sorszámnevet és törtszámnevet is (talán az első kettő-három kivételével) következetesen az -avo toldalékkal képezték a régi spanyolban (cincoavo, seisavo, sieteavo, ochavo) stb., aztán jöttek a felvilágosult nyelvvédők és visszacsináltak latinra mindent, amit tudtak. Ha erről az oldaláról nézed, akkor nincs abban semmi meglepő, hogy a tanult emberek kivételével senki nem ismeri ezeket az -ésimo végű számneveket – és azért a tanult emberek még mindig kisebbségben vannak. (Összehasonlításképp: pl. a décimo örökölt változata a diezmo mint ’dézsma’.)

   Szóval ügyes, ügyes, meg van dicsérve a Farmer elvtárs. Bárcsak a nyelvtanulókat foglalkoztatná legalább ennyire ez a téma, mint ahogy jelen állás szerint semennyire sem.

   Törlés
  2. Ja, jó. Akkor az y helyett i rész felett csak sikerült többször is átsiklanom, meg a videón is a rossz elírást vettem észre. Mindegy, azért büszke vagyok magamra, hogy nem spanyolos létemre abszolváltam a feladatot. Persze csak sokszor puskázással, mert ha ezt fejből kellett volna megoldani, a közelébe nem lettem volna a megoldásnak, valami nevetséges katyvasz lett volna a vége, ami nem is spanyolul van. Azért sajnálom a spanyol anyanyelvűeket, hogy ilyen alap dolgokhoz is, mint a különböző számok, akadémiai doktorátusuk kell hogy legyen, azért nekik se lehet könnyű. Gondolom azért ha lexikálisan megszokja valaki, akkor könnyebben fejezi ki ezeket, de hát agyrém. Nem is csodálom, hogy ezen a ponton már kapásból elmegy a spanyoltól a kezdő nyelvtanuló kedve, és inkább visszatér az angolhoz, ami nem csak elterjedtebb nyelv, de már a kezdőnek is több sikerélményt ad, meg sok minden megjegyezhetőbb, egyszerűbb szabályokon alapul.

   Törlés
  3. Ez abból a szempontból hamis illúzió, hogy mivel ezeket nem használják a köznyelvben, nem is nagyon tanítják a nyelvtanulóknak, csak a tőszámneveket és a talán a tizedikig a sorszámokat – kb. ennyi. Sőt, nem kizárt szerintem, hogy a 30. feletti sorszámneveket még a legtöbb tanár sem tudja.

   Törlés
  4. Illetve amit írtál a nyelvművelőkről, akik megvariálták ezeket a számokat, az meg tankönyvi elrettentő példa arra, hogy a nyelvművelőket miért nem kéne hagyni beleavatkozni a nyelvbe. Pont azért, mert ilyen zűrzavart meg károkat okoznak, hogy partvonalról, műveltségi alapon van megzavarva a nyelv természetes fejlődési vonala. Meg a spanyoloknál azt látom állandó problémának, hogy állandóan ezen a latin örökségen fetrengenek. El kéne ezt már engedni, rég volt, történelmi gyökér, de nem ennek kéne megszabni a mai napig egy modern nyelv fejlődését. Teljesen irreleváns, hogy a latinban hogy volt, felesleges mindenféle latin gyökereket visszaerőltetni. Fejlődik, változik a nyelv a maga útján. Szláv meg germán nyelv úgyse lesz belőle véletlen átalakulással.

   Törlés
  5. Pedig szerintem a spanyolokra jellemző a legkevésbé a római-latin kultusz. Cseppet sem érzik úgy, hogy bármi közük lenne a rómaiakhoz. Vannak persze ilyen hagyományőrző mozgalmak, ahogy máshol is, de szerintem sokan még azzal sincsenek tisztában, hogy a nyelvük latin eredetű. Szerintük ők középkori barbár népek leszármazottjai.

   Törlés
 2. Zöldfülűként úgy vélem, hogy a 70-et írta el, mert setenta és nem setento.
  Első nekifutásra kicsit hosszú a cikk, de érdemes áttanulmányozni.

  VálaszTörlés
 3. Írod, hogy az uno általános alanyként is használható. Az olaszban ez a jelentés háromféleképpen is kifejezhető, pl. "úgy tartják": uno considera, si considera, è considerato. (Az uno-s alak inkább tájnyelvi.) Jól sejtem, hogy a spanyolban is háromféleképpen fejezhető ki? Uno considera, se considera, es/está considerado? Ha igen, akkor van valami, akár tájnyelvi különbség az uno és a se között?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen, pontosan ugyanígy van a spanyolban is. Az "általános alany" egy pontatlan ködös kifejezés, ami minden olyasmit jelent, ami személytelen formában van megfogalmazva, de valójában több eltérő nyelvtani jelenségről van szó.

   – Az uno considera mondatnak van nyelvtani alanya, az uno, amely olyasmi, mint a "valaki".
   – A se considera szenvedő igealak, melynek passzív voltát a se szócska jelöli.
   – Az es (está) considerado pedig szenvedő körülíró szerkezet (voz pasiva), amelyről nemrég írtam. Lényegében ugyanaz, mint az előző, de inkább csak az írott/sajtónyelvben használják.

   Törlés

Kérlek, hogy ne kommentelj névtelenül! Ha többen is névtelenül szólnak hozzá, nem lehet a kommentelőket megkülönböztetni egymástól. Használhatod a Google-fiókod, vagy megadhatsz egy tetszőleges becenevet a „Név/URL-cím” kiválasztásával (az URL kitöltése nem kötelező). Köszönöm a megértést!