2020. február 29., szombat

Spanyol anyanyelvűek gyakori helyesírási hibái

A homonímiát (és egy ragozási hibát) kihasználó spanyol szóvicc
Régen már volt egy hasonló cikk ebben a témában. Annak helyébe hivatott lépni ez, rendszerezett, összeszedettebb formában.

Mindannyian követünk el helyesírási hibákat. A helyesírási szabályozás sokszor túl bonyolult és következetlen, nem tanítják vagy tanuljuk meg alaposan, meg egyébként sem mindent írunk úgy, ahogy mondunk, ezért aztán sokan úgy írnak, ahogy megszokták. Amit pedig megszoktunk, azon már utólag nagyon nehéz változtatni – legfőképpen, ha a hiba a rendszerben van. Ez alól a spanyol ajkúak sem kivételek. Leginkább a latin-amerikaiak szenvednek meg a helyesírással, mert kevesebb beszédhangot használnak, mint az európai spanyolok, méghozzá éppen az egyik leggyakoribb beszédhangot, az [sz]-t is érinti ez a probléma.

Biztos, hogy még ő is hibázik a saját nyelvén... (A kép illusztráció. Forrás: Pixabay.com)

Az itt tárgyalt helyesírási hibák két főbb típusba sorolhatóak. Az egyik a szótévesztés, melynek oka a homonímia (spanyolul homonimia vagy homofonía), vagyis az azonos hangzású, de eltérő eredetű vagy jelentésű kifejezések. Ezek csak írásban különböznek egymástól, mint pl. tubo ’cső’ és tuvo (→tener) ’volt/lett neki’. (Magyar párhuzam pl. a folyt és fojt alakok.) A másik típusba sorolom az összes többi helytelenül írt kifejezést (pl. iba helyett *hiva vagy conmigo helyett *con migo), vagyis amikor a leírt forma helyesírási szempontból nem létezik (ezek legtöbbjét alacsony iskolázottságú beszélők követik el). A tévesztések jellemzően az alábbi „mumusok” köré csoportosulnak:
  B/V; S/C/Z; LL/Y/I; G/J; H? Szóhatárok!?
A nyelvtanulóknak – főleg a kötetlen, internetes kommunikációban – megnehezíthetik a dolgát a spanyol helyesírási hibák, ezért az alábbiakban összeszedtük azokat a homonímiából adódó tévesztéseket, amelyek írásban a leggyakrabban előfordulnak. (Aki nagyon profi spanyolos, ugorja át ezt a részt és görgessen le a videóig!) Az ugyanúgy hangzó kifejezések perjellel elválasztva szerepelnek, utána pedig szögletes zárójelek között a kiejtés magyaros átírása. (Az átírásban az [a] = rövid á hang, az éles ékezet [´] a hangsúlyos magánhangzót jelöli.)
 • a / ah / ha [a]: az első elöljárószó (’-nak/nek, -ba/be, -ra/re, tárgyeset jele stb.’), a középső indulatszó (’Á!’), az utolsó pedig az haber (< lat. HABĒRE) segédige egyes szám harmadik személyű nem személytelen alakja a kijelentő mód jelen idejében.
 • ahí / ay / hay [aí], [ái̯]: bár az első (’ott’) a sztenderd változatokban hangsúlyos [i]-vel ejtődik, egyes kifejezésekben (pl. ahí va [ái̯vá] ’nahát!’) ez hangsúlytalanná válhat. A második indulatszó (’haj!, jaj!’), a harmadik az haber segédige egyes szám harmadik személyű személytelen alakja kijelentő mód jelen időben (’előfordul, van [vmi vhol]’).
 • a ver / haber [avér]: talán a legsűrűbben előforduló tévesztés az anyanyelvi beszélőknél, iskolázottságtól függetlenül, az utóbbi írása az előbbi helyett. Az első egy kifejezés: ’lássuk!, hadd nézzem!, na!’; a második egy segédige (’van’). Ez az eset rendkívül jól szemlélteti, hogy a nyelvben – vagyis a beszélők fejében – nem működik semmiféle „elemző logika”, hiszen ha így lenne, nem követnének el ilyen hibákat.
 • dondequiera / donde quiera [dondeki̯éra]: az egybeírás-különírás szabályai sem csak a magyaroknak nagy mumusok; ugyanígy vannak ezzel a spanyol anyanyelvűek is. Az első kifejezés egy határozatlan névmás ’akárhol, bárhol’ jelentésben (pl. dondequiera que vayas ’bármerre is jársz’); az utóbbi jelentése ’ahol akar(ja)/kívánja’. Nem nehéz őket összekeverni, hiszen etimológiailag a két kifejezés ugyanaz, vagyis a donde ’ahol’ vonatkozó névmásból és a querer kötőmódú alakjából áll össze. (Plusz érdekesség, hogy ugyanígy van a magyarban is: az akár- előtag az akar igéből származik.)
 • echo, echa, echas / hecho, hecha, hechas [écso, écsa, écsasz]: az első három az echar (< lat. IACTĀRE) ’dob, hajít, vet stb.’ ige ragozott alakjai, a második három pedig az hacer (< lat. FÁCERE) participio-formái: ’(meg)csinált’ (< lat. FACTU). Megjegyzendő, hogy az előbbi főnévi igeneveként előfordul még a helytelen *hechar írásmód is.
 • halla / haya [ájja]: a yeísta – [j]–[lʲ] megkülönböztetést nem használó – beszélők gyakori hibája a kettő felcserélése. Az első az hallar (< lat. AFFLĀRE) ’(fel)lel, talál’ ige kijelentő mód egyes szám harmadik vagy felszólító mód egyes szám második személyű alakja, míg az utóbbi az haber segédige kötőmód jelen idejének egyes szám első (< lat. HÁBEAM) vagy harmadik (< lat. HÁBEAT) személyű formája.
 • has / haz [ász]: latin-amerikai beszélők egyik legjellemzőbb hibája e két igealak összekeverése. Mindkettő egyes szám második személyű, de az első az haber segédigéé a kijelentő mód jelen idejében, a második az hacer felszólító módú alakja (’csinálj!, tégy!’). És csak halkan jegyzem meg, hogy létezik még as is mint az ’ász’ jelentésű hímnemű főnév.
 • por qué / porqué / porque / por que [porké], [porke]: az eddigiektől eltérően ezek azonos eredetű kifejezések, melyek jelentésárnyalattól függően eltérően írandóak (persze teljesen konvencionális, önkényes alapon). Az első kérdőszó, ’miért?’ jelentéssel és ezt ebben a használatban különírni rendeli a helyesírás; a második az ebből képzett hímnemű főnév, ’[valami] miértje, oka’ jelentéssel. Érdekes jelenség, hogy e kettőt nemcsak írásban, hanem „nyelvtanilag” is nagyon gyakran összemossák a beszélők oly módon, hogy a kérdőszó elé névelőt tesznek (pl. No entiendo el por qué ocurre eso ’Nem értem, miért történik ez’ – ahelyett, hogy No entiendo por qué ocurre eso vagy No entiendo el porqué de eso). A harmadik alakot hangsúlytalanul használják vonatkozó névmásként (’mert’), amelyet ilyenkor egybe kell(ene) írni. A negyedik változat pedig a por elöljárószó que szócskával alkotott kombinációja (’amiért, amelyért’, [vonzatként] ’azért/arra, hogy’), szintén hangsúlytalan kifejezés (pl. Este es el motivo por [el] que te llamé ’Ez az oka, amiért hívtalak’; Nos confesó su preocupación por que los niños pudieran enfermar ’Beismerte nekünk aggodalmát aziránt, hogy a gyerekek megbetegedhetnek’).
 • tubo / tuvo [túvo]: az első főnév (’cső’), a második a tener (< lat. TENĒRE) ’birtokol, neki van’ ige kijelentő mód egyszerű befejezett múlt idejének egyes szám harmadik személyű alakja: ’neki volt/lett’. Tekintve, hogy az utóbbi jelentés sokkal gyakoribb a beszédben, helyette szokták tévedésből a *tubo alakot írni – talán az hubo (→haber) mintájára (ahonnét egyébként az analógiás -uv- perfectum-tőelem is származik).
 • va a ser / va a hacer [bászér]: mindkettő közeli jövőt kifejező körülíró szerkezet: ’lesz’, illetve ’csinálni fog’ vagy (természeti jelenséget kifejező főnévvel) ’lesz’. Szintén sokszor előfordul a va a ver ’látni fog’ és a va a haber ’lesz’ [vmi vhol] összekeverése (lásd fentebb). Elég „divatos” hiba még az ilyen körülírásokból a va utáni a elöljárószó elhagyása, pl. *va ser, *va hacer, *va estar stb. – ezek a kifejezések helyesírásilag nem léteznek.
 • valla / vaya [bájja]: szintén a yeísta beszélők tévesztése. Az első szó főnév (< lat. VALLA), jelentése ’deszkakerítés, palánk’, illetőleg ’hirdetőtábla’ (valla publicitaria). A második az erősen rendhagyó ir (< lat. ĪRE) ige kötőmód jelen idejének egyes szám első vagy harmadik személyű alakja, amelyek történetileg a rokon értelmű latin VÁDERE ’megy’ ige folytatói (VADAM, VADAT). Az utóbbit indulatszóként is használják: ¡vaya! = ’no(csak)!’
 • ves / vez [bész]: az első a ver (< régi veer < lat. VĬDĒRE) ’lát’ ige kijelentő mód jelen idejének egyes szám második személyű alakja (’látod’), az utóbbi pedig egy nőnemű „segédfőnév”, amely alkalmat vagy többszörözést fejez ki (< lat. VĬCE(M), VĬCES; pl. a la vez ’egyszerre’, tres veces ’háromszor’, de vez en cuando ’olykor-olykor’, érase una vez ’volt egyszer’, [mesék kezdetén] ’egyszer volt, hol nem volt’).
A másik típusba tartozó hibákról nem írnék listát, mert sosem érnék a végére – egészen biztosak lehetünk abban, hogy mindent, amit le lehet írni rosszul (és még azt is, amit nem), valahol, valakik már leírták rosszul. (Ennél szomorúbb azonban, hogy eddig nem sikerült egyetlen olyan spanyol nyelvű oktatóvideót sem találnom a témában, amelyben ne lenne helyesírási hiba vagy félrebeszélés, mint pl. hogy „az hecho az haber ige alakja”.) Ehelyett egy sokkal szórakoztatóbb videót választottam, amely összegyűjti a legszellemesebb (vagy legsajnálatosabb?) spanyol helyesírási hibákat, főként kézzel írt feliratok, hirdetések fotóival. És persze a készítője sem hazudtolta meg a valóságot, mert rögtön a felvezető-figyelmeztető dián sikerült is egy-két helyesírási hibát elejtenie („audio visual”, „a sido”), de ezt most nézzük el neki!


Néhány gyöngyszemet (a klasszikus „bendo varato” és hasonlókon kívül) azért kigyűjtöttem:
 • abrido – nem kifejezetten helyesírási hiba (az abierto nehezen hallható ekként félre);
 • a mitac de precio – végül is, ha már valamit nem ejtünk a szó végén, tök mindegy, milyen betűt írunk oda, nem? Biztos az írásleckéket is féláron (a mitad de precio) vette. Ez a hiba csak azért különös, mert egyetlen szó végén sincs -c a spanyolban (nem számítva néhány hangutánzó szót, mint a clic, tic-tac és hasonlók);
 • axistan al programa – tipikus hiperkorrekció: a felirat szerzője olyan nyelvjárást használhat, ahol az x magánhangzók között is [sz]-nek hangzik, ezért attól tartva, hogy elszúrja, a bonyolultabb megoldást választotta (épp ezért szúrta el) az asistan helyett;
 • correptor – a sors fintora, hogy pont egy elvétett felirattal árulják a hibajavító-tollat, pedig milyen remek marketingfogás lehetne! A [kt] ~ [pt] váltakozás egyébként gyakori a nyelvekben (vö. lat. OCTO > román opt ’nyolc’), amit a nyelvészek azzal magyaráznak, hogy az ilyen mássalhangzócsoportok első hangja nem jól artikulált, nehezen különböztethető meg;
 • pro y vida és servicio y gienico – ilyenkor tényleg nem csoda, ha nagyon nem akaródzik megérteni, mit akart írni az a szerencsétlen (prohibida, servicio higiénico). Az ilyen hibák csak erősítik azt, hogy a beszélt nyelvben nem nagyon értelmezhető a szó fogalma;
 • sejuridad – igen, ez esetben a j nem is ugyanazt a hangot jelölné, mint a g (bár tény, hogy magánhangzók között gyors beszédben csak a zöngében térnek el), de itt ez sem számított, fő a biztonság (seguridad). Érdekes, azt meg tudta, hogy van egy -d a végén.
 • selbesa – sebaj, legalább a magánhangzók stimmelnek! Talán túl sok sört (cerveza) ivott, mielőtt leírta, de az is lehet, hogy mégsem eleget. Az elvétett feliratból két következtetést vonhatunk le. Egyfelől egyértelmű, hogy seseo-s nyelvváltozatot használ az elkövetője. Másrészt délspanyol nyelvjárást, ahol a szótag végi [l] és [r] hangok semlegesülnek vagy az előbbi (lambdacizmus), vagy az utóbbi javára (rotacizmus), de azt nem tudhatjuk, hogy ez esetben a kiejtést tükröző írásmódról vagy hiperkorrekcióról van-e szó.
Mindezek után a spanyolt idegen nyelvként tanulóknak, használóknak egyet lehet csak tanácsolni, ha egy rossz helyesírású spanyol ajkúval hozza össze őket a sors: olvassák fel összefüggően, helyes hangsúlyozással a látott (hibásan leírt) szöveget, elvonatkoztatva az írásmódtól. Ha ezt megfogadják, könnyebben rájönnek, hogy spanyol anyanyelvű ismerősük mit akart leírni. És akkor az írásjelek, ékezetek használatáról még szó sem esett, pedig hát egyáltalán nem mindegy, hogy pl. Tu hijo come bien (’A fiad rendesen eszik’) vagy Tú, hijo, ¡come bien! (’Te, fiam, egyél rendesen!’), ugyebár...

12 megjegyzés:

 1. Tény, hogy nem egyszerű kezdőként megérteni, ha a másik hibásan ír. Én két módszerrel "próbálkozom". Megpróbálom a szótárban megkeresni a szót, vagy ha végképp elakadok, akkor visszakérdezek. Illetve még néha a szövegkörnyezet is segíthet a helyes szó "kitalálásában", hogy a beszélgetőpartner mit is akart írni...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A szótár sajnos nem biztos, hogy segít, sőt, még félre is vihet, ha pl. a kékkel felsorolt szótévesztések valamelyikéről van szó. Ha pedig csak rosszul leírt szóról, azt meg nem fogod a szótárban megtalálni. (Bár a DRAE online-ban lehet hangalak alapján keresni, de az egynyelvű).

   Továbbra is azt tudom javasolni, hogy inkább olvasd fel ilyenkor a kifejezést szünetek nélkül és abból próbáld kitalálni, mi lehet helyesen leírva. Tehát pl. ha azt írják, hogy "Que vas a ser por la tarde?", felolvasva [kevaszaszér-porlatárde], könnyen rájössz, hogy "Qué vas a hacer" akart lenni. Vagy nem? :)

   Törlés
  2. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy amikor visszakérdezel, hogyan magyarázza meg, hiszen aki valamit nem ír helyesen, nem tudja, hogy az úgy nem helyes – sőt, meg van róla győződve, hogy ő jól írja! Ha nem így lenne, nem is lenne kérdés, mert akkor helyesen írná. :)

   Egy másik cikkben meséltem a sztorit, hogy annak idején egy Puerto Ricó-i nő, aki állandóan azzal dicsekedett, hogy a "világ legjobb egyetemét végezte", meg volt róla győződve, hogy a díselo (’mondd meg neki’ — di ’mondd’ + se lo ’neki azt’) helyesen írva *dícelo. Amikor kérdőre vontam, azzal indokolt, hogy "itt nálunk ezt mindenki így írja" (tehát mindenki rosszul írja). Nyilván a hiba forrása a dice ’[ő] mond(ja)’ hatása, vagyis a decir kijelentő mód E/3. alakját látják bele tévesen, de ez még nem mentség arra, hogy az úgy leírva jó. (Tipikus tévedés: "mindenki így csinál valamit, tehát az helyes"...)

   Törlés
  3. Ami a visszakérdezést illeti. Bármilyen helyzetben, amikor nem értem a beszélgetőpartneremet, ezt írom neki: "Perdóname por favor, pero no te entiendo." vagy "No entiendo esta frase/esta palabra." Ilyenkor más szavakkal kapom meg a választ. Ez eddig mindig működött. A felolvasás nálam nem biztos, hogy segítene, hisz nagyon kezdő vagyok, és a kiejtés még nem mndig pontos. Szerencsére van egy kétnyelvű ismerősöm, aki szerint jó a kiejtésem. :)
   Tudom, sokat kell gyakorolni, ez a kulcs. :)
   Most jut eszembe, hogy volt egy érdekes sztorim. Egy barátom írta egy kérdésre válaszolva, hogy: "Me encanta el panteón". Hát nagyot néztem, és visszakérdeztem, hogy magyarázza el, mert nem értem. Erre részletesen leírta a "paneton" jelentését. Így már minden világos lett. :D Persze, amikor megmutattam neki, hogy mit írt először, akkor jót nevetett.

   Törlés
  4. Ma már arra is kell gondolni, hogy – mivel az emberek 90%-a mobilról internetezik – az automatikus szövegbevitel okozza a hibát. Bevallom, a panetón-ról még nem hallottam (a DRAE sem hozza), de a Wikipédiában megtaláltam, miről van szó.

   Törlés
  5. Nos, valóban a szótárban sincs benne a "paneton". De ahogy a barátom leírta és képet is mellékelt, rájöttem, hogy az általunk panettone-ként ismert olasz kalácsféléről van szó. Azt írta, hogy nagyon népszerű Peruban és Olaszországban. Én arra gondoltam, hogy a "paneton" szó is egy lehet a "peruanismos" szavai közül. A neten olvastam már erről. Erről is írhatnál egy cikket. Érdekes lehet olyan szavakat, kifejezéseket olvasni, ami csak a peruiakra jellemző.

   Törlés
  6. Ilyesmiről érdemes inkább videókat keresni, rengeteg van a YouTube-on (peruanismos, mexicanismos stb.), még nyelvváltozatokat összehasonlító videók is vannak. :)

   Törlés
 2. Kedves Szerkesztő!
  Azt el tudnád nekem magyarázni, hogy a spanyolban miért kell kitenni a TODO(S)/TODA(S) után még a határozott névelőt is? Nyelvtörténetileg honnan jött ez? A többi újlatin nyelvben is így van? Ez elég szokatlan számomra. Hogyhogy nem tölti be ez egyúttal a névelő szerepét is, mint mondjuk a birtokos névmás? Angolban és németben sincs így, az "every", "alle" stb. után nem következhet névelő.
  Egyébként tudtommal a latin "totus"-ból ered, azonban ott nem azt jelentette, hogy "mindegyik", "minden egyes", hanem hogy "egészen", "teljesen". "Totus tuus ego sum", azaz "egészen a tied vagyok" - szól a szűzmáriás imádság.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Hozzászóló!

   Az utolsó mondatodban van benne a válasz lényege. Pontosan azért van így, mert történetileg a todo, -da nem névmás, hanem egy határozószerű szó (ún. kvantor) ’egészen, teljesen’ jelentésben. Tehát pl. a todo el día történetileg ’teljesen a nap’. (Természetesen a többi újlatin nyelvben is így van: fr. touts les jours ’minden nap’, ol. tutte le donne ’minden nő’, rom. toate fiinţele umane ’minden emberi lény’.) Ehhez kapcsolódó jelenség, hogy tárgyesetben is ki kell tenni a lo névmást vele, pl. saberlo todo ’tudni mindent’ (történetileg ’tudni azt egészen’). Erről külön cikk is volt.

   Az angollal kapcsolatban megjegyezném, hogy tudtommal az all-lal hasonlóképpen működik, csak a névelő opcionális: all (the) people (bár azt nem tudom, van-e különbség a jelentése között névelővel és nélküle). (Az every inkább a spanyol cada megfelelője lenne.)

   Törlés
 3. A másik kérdésem az lenne, hogy ha a spanyol helyesírás igyekszik jelölni az adott szó latin etimologikus hátterét, akkor España miért nem *Hespaña, ha egyszer a Hispania szóból ered, és ha H betű úgyis néma, tehát ugyanúgy ejtenék, mint most.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jogos a kérdés, és nem kell elé a csillag sem, mert ez bizony létező írásmód egyes középkori szerzőknél. :)

   Ezek azok a szavak, amelyek annyira régiek és gyakoriak, hogy a "szokás" erősebb volt, mint az etimológia (a középkori spanyolban a mai olaszhoz, románhoz hasonlóan nem írták le a latin eredetű néma H-t, tehát pl. az haber a Cidben még aver írásmóddal szerepel). Van még néhány ilyen szó, hirtelen most a maravilla jutott eszembe, amely ugye etimológiailag *marabilla lenne (< lat. MIRABILIA ’csodálat’).

   Törlés

A hozzászóláshoz regisztráció nem szükséges, de kérjük, hogy használj valamilyen becenevet a Név/URL-cím profil kiválasztásával (az URL-cím kitöltése opcionális). Ha nem a konkrét témához kívánsz hozzászólni, akkor a Kapcsolat oldalra írj. Köszönjük az együttműködést. A hozzászóláshoz engedélyezni kell a böngészőben a harmadik féltől származó cookie-k kezelését!