2018. december 8., szombat

Mi mindenre jó a se szócska? – Aquí se explica...

Ez az a szócska, amellyel gyakran gyűlik meg a baja a nyelvtanulóknak, hiszen elég sokrétű a használata, egyes funkcióit pedig nagyon könnyű összekeverni. Ebben segítünk most eligazodni anélkül, hogy elvesznénk a nyelvészeti elemzések bonyolult részleteiben. Legelőször is azt próbáljuk meghatározni, hogy mi is pontosan ez a se.

A se (< lat. ) – alaktanilag – harmadik személyű, hím-, nő- vagy semlegesnemű, egyes vagy többes számú, részes vagy tárgyesetű, visszaható alakú, hangsúlytalan személyes névmás. Mondat- és jelentéstanilag pedig az alábbi szerepköröket töltheti be.

Se aman – Szeretik egymást (Forrás: Pixabay.com, CC0)
  1. Harmadik személyű visszaható vagy kölcsönös névmás. Se peinó en cinco minutos. ’Öt perc alatt megfésülte magát (megfésülködött).’ Se compró un libro. ’Vett magának egy könyvet.’ Durante años se escribieron apasionadas cartas de amor. ’Éveken át szenvedélyes szerelmes leveleket írtak egymásnak.’
  2. Szenvedő igealak jelölője. Los papeles se distribuyeron entre los asistentes. ’A papírok szétosztásra kerültek a résztvevők között.’ El barco se hundió. ’A hajó elsüllyedt.’ Se vende esta casa. ’Ez a ház eladó.’ En la India se hablan varios idiomas. ’Indiában sokféle nyelvet beszélnek.’
  3. Személytelen igealak jelölője (mindig egyes számú). Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Cristo a toda hora ’Itt énekelnek, itt imádkoznak, dicsérik Krisztust minden órában’ [részlet a Cuando Cristo venga en Gloria című dalból] (A szenvedő és a személytelen igealakok megkülönböztetéséről ebben a cikkben szóltunk részletesen.)
  4. Az ún. pronominális igék előtt áll harmadik személyben.* Ezek formailag visszaható igék, de a jelentésük nem az: Se fueron de vacaciones. ’Elmentek nyaralni.’ No se arrepintió de lo que había dicho. ’Nem bánta meg, amit (előtte) mondott.’ Se lavó las manos. ’Megmosta a kezét.’ (Az ilyen igékről itt is írtunk.)
  5. A le vagy a les alakváltozata a lo, la, los, las tárgyesetű névmások előtt. Se lo digo. ’Megmondom neki(k) azt [semlegesnem].’ Se las prepararemos. ’El fogjuk készíteni neki(k)’ azokat [nőnem]. (Vigyázat! Ez már egy másik se – lásd alább!)
Az 5. nyelvtörténetileg sem ugyanaz a se, mint az 1–4. esetben – ami onnan is látszik, hogy (a visszaható alakúval szemben) nem csak harmadik személyű igével állhat. A latin ILLI(S) ’neki(k)’ részes névmásnak ugyanis a beszédben két mondatfonetikai változata alakult ki: az egyik a ma is használt le(s), amely közvetlenül az igével áll (le digo; dile); a másik pedig kezdetben *lle [lʲe] alakú lehetett (vö. ol. glie- [lʲe]), amelyből az óspanyolban ge [zse] lett: ezt használták akkor, ha utána harmadik személyű tárgyas névmás következett. A hasonló hangzása miatt a beszélők ezt később összekeverték a se névmással, amely végül kiszorította a régi ge alakot. További érdekesség, hogy mivel így nem derül ki, hogy a se a le vagy a les névmást „helyettesíti”-e, Latin-Amerikában kialakult egy olyan szokás, hogy ezt a tárgyas névmáson jelölik – vagyis ott a többes számú tárgyas névmás a részeshatározó többes számára utal! Mindezt az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

A nagyításhoz kattints! (Forrás: El Mexicano)

A táblázatból jól látszik tehát, hogy míg Spanyolországban a tárgy egyes vagy többes számának a megkülönböztetése elsődleges, addig Latin-Amerikában a részeshatározó számának a (tárgyas névmáson való) jelölése élvez elsőbbséget. E jelenség arra is rámutat, hogy itt már nem különálló névmásokról, hanem a részeshatározót és a tárgyat is tömörítő összevont – agglutináló jellegű – kifejezésekről van szó.

Lehet-e két se egymás után?

Előfordulhat, hogy visszaható (1.) vagy pronominális (4.) igét személytelen szerkezetbe (3.) kell tennünk: adódhat például egy olyan mondat, hogy „Társaságban az ember jobban érzi magát”. Itt a sentirse igét kellene személytelenül használnunk, amit szintén a se jelöl. Nos, mégsem mondhatjuk azt, hogy *Se se siente mejor en compañía. Ilyenkor is csak egy se lehet a kifejezésben, amely mindkét funkciót ellátja: Se siente mejor en compañía. Ha mégis egyértelműsíteni szeretnénk, hogy ez személytelen mondat, akkor az uno „általános alany” használható: Uno se siente mejor en compañía.

Az észrevételekért köszönet Dr. Kálmán László nyelvésznek.

__________
* Ezeknél az igéknél a visszaható névmás általában aspektusváltozást jelöl, ami a magyarban valamelyik igekötővel adható vissza: pl. ir ’megy’ vs. irse ’elmegy’; caer ’esik’ vs. caerse ’leesik’ stb. Vannak azonban olyan igék is, amelyeket egyáltalán nem használnak névmás nélkül, mint pl. az arrepentirse ’megbán’ – ez esetben a névmásnak sem nyelvtani, sem jelentésbeli módosító szerepe nincs, azt egyszerűen úgy kell tekinteni, mintha az ige része lenne.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A hozzászóláshoz Google-fiók vagy regisztráció nem szükséges. Ez esetben kérjük, hogy a megjegyzésedre való visszautalás megkönnyítése érdekében a névtelenség helyett használj valamilyen becenevet a Név/URL-cím profil kiválasztásával (az URL-cím kitöltése opcionális). Köszönjük az együttműködést.