Mennyire folyamatos múlt a pretérito imperfecto?

Volt már szó a pretérito imperfecto nevű múlt időről, amelyet magyarra ’folyamatos múlt’-nak szokás a tankönyvekben fordítani, és olyan cselekvést, történést vagy körülményt jelöl, amely a múltban folyamatban volt vagy rendszeresen ismétlődött, kezdetéről és végéről pedig nincs információ. (Ezzel szemben a pretérito perfecto simple és a pretérito perfecto compuesto is egyszeri és lezárult cselekvést, történést fejeznek ki, azzal a lényeges különbséggel, hogy az utóbbi használatakor az esemény szorosan kapcsolódik a jelenhez – például megtörténte fontos vagy „élményszerű” a beszélő számára a jelenre nézve, illetve a jelenben megvan az eredménye.) A valóság persze bonyolultabb: az ún. igei körülíró szerkezetekkel (perífrasis verbales) sokkal pontosabb szemléleteket is ki lehet fejezni, sőt, ennek apropóján kiderül az is, hogy az imperfecto nem is annyira folyamatos!

De ne vágjunk egyből a dolgok közepébe, hanem kezdjük egy egyszerű megközelítéssel. A jelen időt már egy kezdő spanyolos is ismeri, ezért induljunk ki abból. Az az igealak, hogy canto ’énekelek’ egy, a jelenben éppen történő, vagyis elméletileg folyamatos szemléletű cselekvést fejez ki – ezt nem is kell különösebben magyarázni. Azonban ha jól belegondolunk, arról nem kapunk információt sem a canto, sem a magyar énekelek igealakból, hogy éppen ebben a pillanatban énekelek-e, vagy csak általában, amikor kedvem tartja, vagy mert ez a foglalkozásom, hanem csak arról informál minket, hogy ez a cselekvés a jelenben bármikor fennállhat, megismétlődhet, vagyis nem zárult le.

Ha viszont szűkíteni akarjuk a kört, és azt akarjuk mondani, hogy ’éppen most, ebben a pillanatban énekelek’, megtehetjük az estar + gerundio igei körülírással: estoy cantando ’éppen énekelek’ (szó szerint kb. ’éneklés közben vagyok’). Ez a szerkezet tehát azt fejezi ki a sima canto alakkal szemben, hogy a cselekvés a beszéd időpillanatában ténylegesen folyamatban van, ami egyúttal arra is utal, hogy már elkezdődött (szokták ezt progresszív szemléletnek is nevezni): pl. Canto todos los días, pero ahora no estoy cantando ’Énekelek minden nap, de most éppen nem énekelek’. (A beszéd időpillanatát nem kell mindig a szó szoros értelmében venni; az ige jelentésétől és a szövegkörnyezettől függően lehet ez egy tágabb időpillanat, időszak is – például abban a mondatban, hogy Últimamente estoy yendo a casa tarde ’Mostanában későn járok haza’, az estoy yendo természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy éppen ebben a pillanatban tartok hazafelé.)

Está corriendo...

Folytassuk ugyanezt a gondolatmenetet, és alkalmazzuk a múltra. Mivel a canto igealak szemlélete „folyamatos” (most már csak idézőjelesen), akkor ebből nem nehéz kitalálni, hogy múlt ideje a cantaba lesz (nem pedig a canté, hiszen ez egyszeri lezárult cselekvést jelöl). Ahogy a canto, úgy ez sem tájékoztat viszont arról, hogy a cselekvés a múlt egy adott időpontában folyamatban volt-e vagy sem, állandóan énekeltem-e, vagy kisebb-nagyobb megszakításokkal, vagy minden héten egyszer stb. Amennyiben tehát azt akarjuk kifejezni, hogy a múlt egy adott időpillanatában éppen énekeltem, a megoldás természetesen az, hogy a cantaba alakot átalakítjuk körülírássá: estaba cantando. Lássunk erre néhány szemléletes példamondatot (figyeljük jól meg az imperfecto, a perfecto simple és az imperfectói körülírás használatát):
 • Hace años Bisbal cantaba en un coro, ahora no lo hace. Recuerdo que un día cuando estaba cantando un solo, se cortó el micrófono y apenas se le oía. ’Évekkel ezelőtt Bisbal egy kórusban énekelt, [de] most nem teszi. Emlékszem, hogy egy napon, amikor éppen szólót énekelt, elnémult a mikrofon és alig lehetett hallani.’
 • Antes hablaba mucho por teléfono con mi mamá, y un día, estaba hablando con ella, cuando apareció mi hermana por sorpresa, ¡y de la emoción se me cayó el teléfono de la mano! ’Azelőtt sokat beszéltem telefonon az anyukámmal, és egy nap épp vele beszéltem, amikor meglepetésemre megjelent a nővérem és az izgalomtól kiesett a telefon a kezemből!’
 • Hace tiempo conducía y hablaba por teléfono al mismo tiempo, pero un día cuando estaba conduciendo y hablando, casi me salgo de la carretera, desde entonces no uso el teléfono conduciendo. ’Régebben vezettem és telefonáltam egyszerre, ám egy napon, amikor éppen vezettem és beszéltem, majdnem letértem* az országútról, azóta nem használom a telefont vezetés közben.’
 • Cantaba cuando era feliz. Era feliz cuando estaba cantando. ’Énekeltem, amikor boldog voltam. Boldog voltam, amikor épp énekeltem.’
 • En las fiestas del pueblo siempre bailaba con mi padre, y una vez estábamos bailando cuando se me rompió el tacón. ’A falunapokon mindig táncoltam az apámmal, és egyszer éppen táncoltunk, amikor kitörött a cipősarkam.’
 • Estaba pensando en estas frases y así, no pensaba en los problemas cotidianos. ’Éppen ezeken a mondatokon gondolkoztam, s így nem gondoltam a mindennapi problémákra.’
Láttuk tehát, hogy a canto múlt ideje a cantaba, az estoy cantando múlt időben pedig estaba cantando. A példákból az is bebizonyosodott, hogy a pretérito imperfecto valójában nem „folyamatos” múlt, hanem inkább (és pontosabban) befejezetlen; a tényleges folyamatosságot vagy progresszivitást pedig igei körülíró szerkezettel fejezhetjük ki. De lépjünk egy kicsit tovább!

Mint már ismeretes, az egyszeri és lezárult múltbeli cselekvést vagy történést a pretérito perfecto simple (az oktatási gyakorlatban pretérito indefinido) nevű igeidővel, vagyis az „egyszerű befejezett” (magyar tankönyvekben „elbeszélő”) múlt idővel fejezhetjük ki (amelyben, pechünkre, a legtöbb gyakran használt ige ráadásul rendhagyó ragozású). A canté alakot magyarra szintén úgy fordítjuk, hogy ’énekeltem’, azonban ez a cantaba igealakkal (amely egyébként a régi magyar folyamatos multú ’énekelék’-nek felelne meg) szemben a múlt egy adott időpillanatában végbement egyszeri és lezárult cselekvést jelent (amely nincs kapcsolatban a jelennel). Ha pedig a cantaba igealaknak megfelelő, tényleges folyamatosságot kifejező körülíró szerkezet az estaba cantando, akkor a canté igealaknak megfelelő estuve cantando micsoda? Az „folyamatos befejezett” lenne?

A múltat jelképező „időháromszög”: a korong egy múltbeli időpontot, a kék nyilak folyamatos
cselekvést/történést jelölnek. (Forrás: El Mexicano)

Itt kezdenek ám bonyolódni a dolgok! Próbáljuk meg elemezni ezt az estuve cantando kifejezést. Ez egy olyan szerkezet, amelyben egy egyszerű befejezett múlt idejű igealak, valamint egy folyamatosságot kifejező igenév áll. Akkor hogy is van ez? Lehet valami befejezett, de közben folyamatos is? Valami olyasmi! (Emlékezzünk rá, hogy a pretérito pluscuamperfecto is ehhez hasonlítható bizonyos szempontból.) Mégpedig az estuve cantando olyan cselekvést jelöl, amely egy adott múltbeli „időpillanaton belül” folyamatban volt (itt tehát egy „tág pillanatot” kell a múltban elképzelni), de szintén nem tájékoztat arról, hogy ezen az időpillanaton belül a cselekvés lezárult-e vagy sem. Például a Todo el día de ayer estuvimos cantando ’Tegnap egész nap énekeltünk’ mondat arról tudat minket, hogy van egy cselekvés, amely egy zárt időegységen belül (az időegység itt a tegnapi nap) folyamatban volt.

Az estaba cantando és az estuve cantando is arra utal tehát, hogy egy cselekvés/történés a múlt egy időpontjában folyamatban volt, de míg az előbbi esetben ez a múltbeli időpillanat a cselekvés szempontjából nyílt intervallum, a másodiknál pedig zárt intervallum. (Az eddig tárgyalt aspektusok összehasonlításához lásd a fenti ábrát!) Lássunk néhány példamondatot az utóbbira is!
 • Ayer estuve conduciendo, más de 8 horas seguidas, para llegar a Madrid a la hora del concierto. ’Tegnap folyamatosan vezettem, több mint 8 órán keresztül, hogy időben odaérjek Madridba a koncertre.’
 • Bisbal estuvo cantando desde las 8 de la noche hasta casi las 12, ¡menudo concierto! ’Bisbal este 8-tól majdnem 12-ig énekelt, micsoda koncert!’
 • Estuve yendo y viniendo con el coche todo el día trayendo cosas de la otra casa. ’Folyamatosan mentem és jöttem a kocsival egész nap, holmikat hoztam el a másik házból.’
 • Ayer estuve planchando toda la tarde. ¡Menudo plan de fiesta! ’Tegnap vasaltam egész délután. Micsoda buli!’
 • Hoy estuve hablando toda la mañana por teléfono. ’Ma egész délelőtt telefonáltam.’
 • Durante la reunión estuve callando y callando, ¡hasta que estallé! ’A találkozó alatt végig hallgattam és hallgattam, mígnem kitörtem!’
 • Estuve cogiendo la mano del niño hasta que se durmió. ’Fogtam a gyerek kezét, míg elaludt.’ (~ ’Addig fogtam a gyerek kezét, míg el nem aludt.’)
Szimbólumokkal így lehetne jelölni a tárgyalt szemléleteket. A kör időpontot, a vonal folyamatosságot jelöl.
(Forrás: El Mexicano)

Akinek ez még nem lenne elég, még olyan is van, hogy he estado cantando, melynek jelentése kb. ’eddig/addig a pillanatig éppen énekeltem [és ez fontos]’, sőt, még había estado cantando ’azelőtt éppen énekeltem’ is. S természetesen nem csak múlt és jelen időben képezhető a progresszív körülírás, hanem jövő időben is, amely egyre gyakoribb kifejezésmód, főleg Spanyolországban: estaremos cantando ’énekelni fogunk [éppen]’...

A mai témából megtudhattuk, hogy a „folyamatos” valójában nem is annyira folyamatos, mindenesetre van nála „folyamatosabb” is, ráadásul lehet egy cselekvés „befejezett folyamatos” is! Remélem, ismét sikerült tisztázni a spanyol nyelvtan egy érdekes kérdését.

A szemléletes példamondatokért köszönet Irene Korsos-Martonnak.

29 megjegyzés

 1. Ezt a faszányos, körös-vonalas-pontos jelölést lehet lenyúlom majd angolhoz. A Mexikóinak nagyon fekszenek ezek a nyelvtani ábrák.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az angolban pl. az I was singing az folyamatos, vagy progresszív? Én úgy érzem, hogy inkább az utóbbi. Így viszont az I sang-nek a spanyol megfelelője a canté és a cantaba is (?).

   Törlés
  2. Ja, jók az ábrák és a rajzok, sokat segítenek a megértésben!

   Törlés
 2. I was singing progresszív, az estar + gerundio-val állítható párhuzamba. Az I sang jelenti azt, hogy a múltban egyszer, vagy rendszeresen énekeltél.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Akkor jól gondoltam (már eléggé megkopott az angoltudásom). Szóval a spanyol a két utóbbit is megkülönbözteti, amit az angol ezek szerint nem képes: canté '(egyszer/el-)énekeltem' vs. cantaba 'rendszeresen énekeltem'.

   Törlés
 3. Hűha, egy kicsit megijedtem. :(

  VálaszTörlés
 4. ’Régebben vezettem és telefonáltam egy időben, de egy napon, amikor éppen vezettem és beszéltem, majdnem letérek az országútról, azóta nem használom a telefont vezetés közben.’

  Ez a mondat nem tűnik jónak (letérek miatt), a spanyol fordítása is ugyanitt (salgo) mintha megcsúszna. Nem jól látom?

  Jók ezek a nyelvtani szösszenetek, az biztos, köszönet érte.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nekem is furcsa volt, de az a poén, hogy a spanyol mondat nem fordítás, hanem az az eredeti (Irene írta), ezért fordítottam így magyarra. Tény, hogy kissé anakoluton, de a kötetlen nyelvben mi is szoktunk azért hasonlókat mondani, pl. "Tegnap mentem az utcán és egyszer csak találok egy ezrest". :)

   Törlés
  2. Így tényleg használjuk, de a vezetős példában "bánccsa" a fülem :), ott biztosan múlt időt használnék.

   Ami érdekes, hogy a spanyol is megenged ilyen lazaságot ezek szerint (csak "salí"-t mernék használni). Na ez az, amit nyelvkönyvben nem találnánk meg.

   Törlés
  3. Tényleg használunk a magyarban jelen időt múlt heyett, de ebben a mondatban szerintem, ha használnánk, épp fordítva:

   ’Régebben vezettem és telefonáltam egy időben, de egy napon, amikor éppen vezettem és beszéltem, majdnem letérek az országútról, azóta nem használom a telefont vezetés közben.’
   helyett szerintem így:

   ’Régebben vezettem és telefonáltam egy időben, de egy napon, amikor éppen vezetek és beszélek, majdnem letértem az országútról, azóta nem használom a telefont vezetés közben.’

   És így már nem is bátja annyira a fülünket.

   Törlés
  4. Azaz. Legkevésbé pedig akkor zavaró, ha múlt idő van mindenhol :).

   Törlés
  5. Igen, csak ha magyarul múlt időnek fordítom, akkor meg az fogja megtéveszteni a nyelvtanulót, hogy a spanyol szövegben jelen idő van. Megkérdezem Irenét, hogy jó-e a salíval is, és ha igen, akkor javítom – mert ezt döntse el a mondat szerzője. :)

   Törlés
  6. Azt válaszolta Irene, hogy ez így helyes a beszélt nyelvben, és a jelen idő múltra utaló használatát úgy hívják, hogy presente histórico. Utánanéztem az NGLE-ben is, valóban van ilyen, és azt írja, hogy a múltbeli események mintegy kiemelésére használják, a beszélt nyelvben gyakori.

   Törlés
  7. Köszönjük, ez érdekes. Akár egy következő nyelvtani blogbejegyzés témája is lehet :). Azért gondolom, itt a befejezett múlt is használható.

   Törlés
  8. Hát ez nem derült ki Irene válaszából. Nyelvtanilag természetesen mindkét befejezett múlttal helyes (salí és he salido), de ez semmit nem jelent, mindig az a kérdés, hogy egy konkrét kontextusban hogy használná egy anyanyelvi beszélő.

   Törlés
 5. Entonces, ¿por qué se usa el presente en su modo histórico, si se puede utilizar el pasado de una forma más económica?

  Es evidente que el uso del presente histórico no es obligatorio, ni siquiera necesario. Los hechos del pasado siempre pueden referirse utilizando los tiempos verbales pretéritos. Cuando para ello se hace uso del presente, lo que se pretende es “actualizar” esos hechos, acercarlos a nosotros para poder recrearlos con mayor intensidad, viveza e imaginación.

  La expresión “Cristóbal Colón desembarca en América” nos permite un mayor acercamiento al hecho, una mayor sensación de implicación y una mayor capacidad para la empatía y la formación de sentimientos y reacciones en torno a él. No es ninguna sorpresa, teniendo esto en cuenta, que sea la narrativa la mayor usufructuaria del presente histórico.

  VálaszTörlés
 6. http://www.wikilengua.org/index.php/Presente_de_indicativo

  VálaszTörlés
 7. Egyre gyakrabban szembesülök azzal, hogy az igeidők magyar elnevezése eléggé félrevezető lehet. Ez a folyamatos múlt elnevezés is az. Pedig talán tankönyvekben is szerepel így. Lehet, hogy az elnevezés láttán valaki megörül, hogy ez pont az, mint az angol folyamatos múlt idő, és később nehezen tudja elfogadni, hogy ide tartozik még a múltbeli szokásos, ismétlődő cselekvés is. De lehet ez is folyamatos, nézőpont kérdése, mit minek nevezünk. A hétköznapi ember inkább a progresszív szemléletet érti a folyamatos alatt, és emiatt lehet félrevezető.
  Az angol egyszerű jelen idő elnevezésről szerintem a legtöbben nem tudják, mitől egyszerű, ha nem is feltétlen olyan egyszerű. Emez a képzés módjáról, a folyamatos múlt meg a használati köréről kapta az elnevezését, ez se jó. A törökben van egy széles jelen időnek nevezett idő, az sokkal szemléletesebb elnevezés lenne erre - igaz, nem csak a „széles" időszakot fejezheti ki.
  Van egy rész a bejegyzésben, ahol vagy négy elnevezését is megemlíted az adott igeidőnek. Sajnos erre van szükség, kár, hogy nincsenek egyértelmű, frappáns elnevezések.
  A cikk nagyon jó, és a példák is, hogy így szembeállítják egymással a tágabb értelemben vett folyamatos (imperfektív) és a progresszív aspektust.
  Még ami érdekes, hogy a múltbeli szokásos, ismétlődő cselekvéseken kívül lényegében minden, imperfectóval kifejezett cselekvés lehet progresszív (ha jól sejtem), így a körülmények leírása is, és akár lehetne mondani azt is, hogy estaba haciendo buen tiempo, csak felesleges bonyolítani. De ha azt mondjuk, hogy tavaly nyáron minden nap jó idő volt, akkor természetesen csakis hacía buen tiempo.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hát nem véletlen, hogy a legtöbb szerző ragaszkodik az eredeti elnevezésekhez, az "imperfecto" jelentése nem is 'folyamatos', hanem egyszerűen 'befejezetlen, tökéletlen'. A spanyol esetében az a baj, hogy még az oktatási gyakorlatban használt eredeti elnevezések is félrevezetőek (ld. "pretérito indefinido" vs. "pretérito perfecto", amikor a valóságban éppen az első lenne a 'pretérito perfecto', a második pedig 'presente perfecto'), az akadémiai nyelvtanban használt elnevezéseket – amelyek szintén nem tökéletesek, de legalább következetesek – pedig még a nyelvtanárok sem ismerik (tisztelet a kivételnek). Arról már ne is beszéljünk, hogy a latinban a régmúltat hívták "praeteritum perfectum"-nak, ehhez képest a spanyolban a befejezett jelent nevezik így az oktatásban, tehát teljes a káosz...

   Egyébként abban sem vagyok biztos, hogy a 'Tavaly nyáron minden nap jó idő volt' mondatba imperfecto kellene-e és nem sima perfecto simple, mivel az időkeret meghatározott és zárt intervallum. Az a probléma a tankönyvi példamondatokkal is, hogy 98%-ukat soha senki nem mondaná úgy, mert feleslegesen túl vannak bonyolítva, nem életszerűek (és akkor itt ne is beszéljünk azokról, amelyek még nyelvtanilag is hibásak, mert sajnos ilyen is van nem kevés).

   Törlés
  2. Ha nem vagy biztos benne, melyik igeidő kell, akkor lehet szerintem az imperfecto. Lehet, tényleg a szövegkörnyezetből derülne ki, mit kell használni. Ez a tavaly nyáron tényleg eléggé leszűkíti az időszakot. De ha úgy vesszük, akkor odaképzelhetünk más cselekvéseket, hogy elutaztunk valahova, csináltunk ezt-azt, tehát több másik cselekvés is megtörtént a nyár alatt, így az háttérkörülmény lehet más cselekvésekhez. Ha elmondjuk, hogy tavaly nyáron minden nap jó idő volt, tavaly ősszel meg minden nap esett, akkor persze már más igeidő kellene, az indefinido álnevű, ha jól sejtem. De az is lehet, hogy itt használható lehetne az estuve haciendo buen tiempo, de az inkább az előző esetben, amikor az esemény kezdete és vége meg van határozva, mégis folyamatként szemléljük az eseményt...

   Törlés
  3. Persze, minden a szövegkörnyezettől függ, önmagában nem is lenne értelme egy ilyen mondatnak, ha nem más események összefüggésében mondod... De megkérdeztem egy anyanyelvi ismerőst, majd megírom, mit válaszolt.

   Törlés
  4. Válaszolt az ismerősöm, ahogy sejtettem, az általad felvetett mondatban nem jó az imperfecto, csak a perfecto simple, ugyanazért, amit én is írtam: zárt időkeret. Tehát El verano pasado todos los días hizo buen tiempo.

   Törlés

Kérlek, hogy ne kommentelj névtelenül! Ha többen is névtelenül szólnak hozzá, nem lehet a kommentelőket megkülönböztetni egymástól. Használhatod a Google-fiókod, vagy megadhatsz egy tetszőleges becenevet a „Név/URL-cím” kiválasztásával (az URL kitöltése nem kötelező). Köszönöm a megértést!