2020. február 12., szerda

Csatlakozz a Facebook-csoportunkhoz!

Ha rendszeresen olvasod a blogot és nem szeretnél lemaradni az újdonságokról, érdekességekről, csatlakozz Facebook-csoportunkhoz. A felhívás február 23-áig érvényes!

2020. február 1., szombat

Lefordíthatom, de minek? Nem lesz jó, csak szólok!

Megint behivatkozhatnám az összes olyan korábbi cikket, amelyek nagyjából arról szólnak, hogy miért nincs semmi értelme mondatok lefordításával idegen nyelvet tanulni-tanítani-gyakorolni, de nem teszem, akit érdekel, meg fogja találni. Következzen inkább egy újabb „esettanulmány”, amely ezt megerősíti.

A hagyományos nyelvoktatási rendszer ugye ahhoz szoktatott minket (legalábbis az én generációmat), hogy vannak a nyelvtani szabályok, amelyeket jól meg kell tanulni, utána már csak be kell magolni hozzá rengeteg szót, és máris perfektek vagyunk az idegen nyelvből. Hiszen ha van megfelelő szókincsünk, akkor mindent el tudunk mondani, mert le tudjuk fordítani. Ezt nagyon sokáig el is hitte mindenki (ahogy én is), talán sokan ma is elhiszik – ami addig érthető is volt, amíg fel nem találták a Google-t és senki sem tudta leellenőrizni, hogy pl. egy nyelvkönyvben lévő példamondatok létezhetnének-e valójában.

¡Sé feliz! – Légy boldog! (Forrás: Pixabay.com)

Egy spanyoltanulással foglalkozó Facebook-csoportba érkezett egy poszt azzal a kéréssel, hogy az alábbi mondatot fordítsuk le spanyolra:
Ne töltsd az időt azzal, hogy vágysz a boldogságra, légy boldog!
Ez egy meglehetősen egyszerű mondat. Az iskolai nyelvoktatás alapján bárki le tudná fordítani, aki már nem annyira kezdő. Öt percen belül érkezett is egy kiváló(nak tűnő) megoldás, íme:
No pases el tiempo deseando la felicidad, ¡sé feliz!
Tökéletes, gondolnánk: nincs benne semmilyen nyelvtani, egyeztetési anomália, az igék is a megfelelő alakjukban állnak, és még a szavak is azt jelentik, amit szeretnénk – hát mi kellene még? Én sem tudtam volna sokkal jobbat, legfeljebb a deseando helyett az esperando vagy az anhelando alakot használtam volna. Valószínűleg egy magyar anyanyelvű spanyoltanár is csillagos ötösre értékelné ezt a fordítást. Pedig hát... nem, egyáltalán nem jó, nem spanyolos.

Na de miért?? – Rendkívül egyszerű a képlet: azért, mert spanyol anyanyelvűek nem mondják így. Márpedig ha egy nyelv anyanyelvi beszélői valamit nem monda(ná)nak, akkor olyan nincs, tehát helytelen. (Akkor is, ha tankönyvben szerepel.) Nyilván nem a mondat vége problémás, a sé feliz-szel semmi gond (másképp nagyon nem is lehetne fordítani). Viszont a pasar el tiempo kifejezést – amely egyébként valóban pontosan azt jelentené, hogy ’tölti az időt’ – nem használják erre; az inkább arra utal, hogy elüti az időt valamivel/valakivel, szórakozik stb. Lássuk akkor a helyes megoldást! A mondat igazán spanyolos – és a Google által is alátámasztott – megfelelője:
No pierdas el tiempo deseando ser feliz, solo sé feliz.
Természetesen, ha egy mondatra nincs egyetlen találat sem a Google-ben, attól az még nem feltétlenül helytelen: azt is jelentheti csupán, hogy még nem mondta (nem írta le) senki. Azonban minél tömörebb egy mondat (mint amilyen a *No pases el tiempo deseando la felicidad is), annál elenyészőbb ennek az esélye, főleg egy több mint négyszázmilliós nyelv esetén. Ilyenkor már gyanakodnunk kell, de legalábbis megkérdőjelezhető a helyessége.

Pasar el tiempo... – Elütni az időt... (Forrás: Pixabay.com)

Ügyeljünk arra is a rákereséses ellenőrzésnél, hogy tegyük macskakörmök közé az ellenőrizendő kifejezést, hogy ne csak a benne lévő szavak előfordulására keressünk. A hosszú kifejezéseket, mondatokat részenként érdemes ellenőrizni, mert lehet, hogy egyben még senki sem mondta, de attól még lehet helyes, ha egyébként a fő tartalmi részei léteznek. És nem elég kizárólag a találatok számát nézni, sok találatot is meg kell vizsgálni, hogy mennyire relevánsak, milyen szövegkörnyezetekben fordulnak elő (pl. hogy nem csak ugyanaz az idézet ismétlődik-e).

Térjünk vissza a mondatunkra. Vannak persze további lehetséges megoldások is; az alábbi javaslatok egy magyarul is jól tudó argentin beszélőtől származnak (bár szintén csak elméletiek):
 • No te pases la vida deseando la felicidad; (simplemente) sé feliz.
 • En vez de pasarte la vida deseando la felicidad, (simplemente) sé feliz.
 • No te la pases deseando la felicidad, (simplemente) sé feliz
 • En vez de pasártela deseando ser feliz, (simplemente) selo.
 • En vez de pasarte la vida deseando ser feliz, selo.
A tanulság ugyanaz, mint mindig: a nyelv nem egyszerűen a szavak nyelvtani szabályok alapján való mondatokba rendezése, hanem maguk a kifejezések, kész mondatok az alapelemei, amelyeket el kell sajátítani az anyanyelvi beszélőktől. Vagyis leegyszerűsítve: ne fordítsunk (szó szerinti értelemben), mert az valószínűleg úgysem lesz jó. Ismerjük meg a nyelvi szokásokat!

A segítségért köszönet Dr. Kálmán László nyelvésznek.

2020. január 11., szombat

A határozott névelő kialakulása az újlatin nyelvekben

A klasszikus latinban – legalábbis az írott nyelvben – nem használtak még semmilyen névelőt, vagyis ilyen értelemben a névszói szerkezetek jelöletlenek voltak a határozottság vagy határozatlanság szempontjából. Létezett azonban legalább négyféle mutató névmás, amelyek jelölhettek egyfajta „határozottságot”, illetve kiemelést/kijelölést a mondatban, nevezetesen:
 1. hic, hæc, hoc ’ez (itt, a közelben)’;
 2. iste, ista, istud ’ez/az (ott nálad)’;
 3. ipse, ipsa, ipsum ’az (maga)’, továbbá
 4. ille, illa, illud ’az (ott, a távolban)’.
Az elsőnek – a rövidsége miatt – nincs önálló folytatása az újlatin nyelvekben, legfeljebb simulószóként (vö. katalán hi, ho) vagy összevont alakokban (ld. sp. aquí < *ECCU HĪC és acá < *ECCU HAC ’itt, ide’; az a- analógiás, valószínűleg az a < AD hatása). A 2–3. alakokból jönnek a spanyol és portugál közeli és köztes mutató névmások (vö. sp. este, esta, esto és ese, esa, eso; port. este, esta, isto és esse, essa, isso). A hangsúlyosan használt negyedik alakokból származik a harmadik személyű újlatin személyes névmások alanyesete (vö. sp. él, ella, ello; port. ele, ela; régi/irodalmi ol. egli, ella; fr. il, elle; rom. el, ea stb.), és ugyanezek köszönnek vissza a távoli mutató névmásokban is (pl. sp. aquel, aquella, aquello, ol. quello, quella, a beszélt latin *ECCUĬLLE, -ĬLLA, -ĬLLU ’amaz’ alakból).

1. ábra. Az újlatin határozott névelők kialakulása szempontjából releváns latin mutató névmási alakok,
zárójelben a beszélt nyelvi formákkal, ahol azok eltérhettek az írottól. (Forrás: El Mexicano)

Az újlatin nyelvek határozott névelői a hangsúlytalanul használt 3. és 4. latin mutató névmásból származnak (lásd az 1. ábrát). Arról nem szólnak a történeti források, hogy ezek pontosan mikortól nevezhetőek valódi névelőknek, azonban a kései – klasszikus kor utáni – latin szövegekben már egyre gyakrabban tűnnek fel „névelőszerű” használatban. A legtöbb nyelv (portugál-galiciai, spanyol, okcitán, francia, romans, olasz és román) a 4. alakok rövidült változatait vitte tovább ebben a szerepben (s ugyaninnen a harmadik személyű névmások hangsúlytalan esetei is).* Egyes szigeti nyelvváltozatok, így a baleári katalán (es, sa / sos, ses) és a szárd (su, sa / sos, sas, is) viszont a 3. mutató névmásból alakították ki a névelőt. A központi újlatin nyelvekben egyes számban legalább két mondatfonetikai változata is kialakult a névelőnek, melyek közül az egyik az összevont alak, amely magánhangzóval kezdődő szó előtt használatos, nyelvtani nemek megkülönböztetése nélkül (a spanyol nőnemű el alakot csak a hangsúlyos [a]-val kezdődő nőnemű főnevek előtt használják).

2. ábra. A nagyításhoz kattints az ábrára! (Forrás: El Mexicano)

Mint a 2. ábrán látható, megkülönböztetett semlegesnemű alak egyedül a spanyolban maradt fenn (egyes számban); a románban a semlegesneműnek nevezett főnevek névelője egyes számban a hímneművel, többes számban a nőneművel egyezik meg. A román abban is eltér a többi újlatin nyelvtől, hogy a „névelő” nem megelőzi a szót, hanem összeolvad vele „hátulról”, ahogy a hangsúlytalan személyes névmások egyes igealakokkal az olaszban vagy a spanyolban. (A latin mutató névmás állhatott a főnév után is, a románban feltehetően a környező balkáni nyelvek hatására rögzült ez a sorrend.) A román végartikulusnak van továbbá egy birtokos-részes esetű alakja is: a hímnemű -lui és a nőnemű -i a latin részes esetű ĬLLĪ beszélt nyelvi folyományai, amely eredetileg nem különböztette meg a nemeket (vö. sp. le ’neki’; ol. lui, lei ’ő’, illetve gli, le ’neki’); a többes számú -lor forrása pedig a latin ĬLLŌRU(M), az ĬLLE többes számú birtokos esete (vö. ol. loro ’ők’, illetve [hangsúlyosan] ’nekik’). A birtokos esetnek ezen elszigetelt formákon kívül egyáltalán nincs folytatása az újlatin nyelvekben.

__________
* Az újlatin nyelvek tanúsága szerint a kései beszélt latinban létezniük kellett legalább az *ĭle, *ĭla, *ĭlu (< ĭllud, ĭllum) egyszerűsödött (hangsúlytalan) alakváltozatoknak.

2019. december 21., szombat

Ha nőnemű, akkor nagyobb?

Lugóban élő olvasónk, Brigitta neve nem teljesen ismeretlen, hiszen már kétszer is közreműködött a blogon. Azóta saját oldalt is létrehozott Sígueme el rollo (magyarul kb. ’Csináld utánam’) néven, melyen kezdő spanyolosoknak ad online órákat egészen haladó szintig, a beszédre fókuszálva. A projekthez ezúton is gratulálok és sok sikert kívánok. Ám ezennel újabb érdekes kérdéssel, jobban mondva megfigyeléssel keresett meg, mely így szól:
A múltkor csoportba szedtem néhány főnevet, aminek van hímnemű és nőnemű változata is. A jelentésük általában hasonló, csak kisebb eltérés van közte. Ilyen szavak lennének a huerto–huerta, gorro–gorra, bolso–bolsa, cesto–cesta. Azt figyeltem meg, hogy a nőnemű az a nagyobb méretű tárgy. Ebben van valami nyelvi logika?
Egy megfigyelésen természetesen nincs mit vitatni – valóban létezik ilyen jelenség. Vagyis ahogy Brigitta is nagyjából megfogalmazta, olyan azonos tövű főnevekről van szó, amelyek hím- és nőnemű alakban is előfordulnak, de némileg eltérő jelentéssel (nyilván nem tartoznak ide az olyanok, mint pl. a caso és casa, amelyek hangalakja hasonló ugyan, de ezen kívül semmi közük egymáshoz). A „nyelvi logika” kifejezéssel azonban nem árt óvatosan bánni, mint már párszor bebizonyosodott – s hamarosan itt is látni fogjuk, hogy a valós kép nem annyira egyszerű.

Itt majdnem minden van, amiről szó lesz: huerto vagy huerta, fruto, fruta, manzano, manzanas...

Az ilyen főnevekkel az NGLE 2.3g–i pontjai foglalkoznak, méghozzá a Marcas de género (Nemjelölők) fejezetcím alatt. E szerint az -o és az -a végződések az élettelen (pontosabban a „nem mozgó”) dolgok esetében jelölhetnek többek között a dolgok méretével vagy formájával kapcsolatos különbségeket. Olvasónk négy olyan példát hozott, amelyeknél az eltérő nemű főnevek szerinte különböző méretű dolgokat jelölnek úgy, hogy a „nőnemű jelöl nagyobbat”. Nos, a(z) huerto ’kiskert’ és huerta ’(nagyobb) gyümölcsöskert’ esetében ez valóban így van, de többinél korántsem ennyire egyértelmű. A gorro ’sapka’ és gorra ’sildes/baseballsapka’, a bolso ’női táska, retikül’ és bolsa ’(bevásárló)szatyor, tasak’, valamint a cesto ’(széles, alacsony) kosár’ és cesta ’kosár’ párok között inkább stílus- vagy formabeli, mintsem méretkülönbség figyelhető meg (sőt, gyakran eleve megfoghatatlan az, hogy mi nagyobb vagy kisebb minél, hiszen azt is meg kellene mondanunk, hogy mely méretét vesszük alapul a tárgyaknak).

Ugyanakkor – és itt jön az, hogy miért sem állja meg a helyét a „nyelvi logika” – előfordulnak teljesen más jellegű eltérések is. Például a fruto–fruta ’gyümölcs, termés’ párosnál a hímnemű alak bármilyen termésre utal, ami a fán van (vagy alatta, ha leesett), míg a nőnemű kifejezetten az ehető vagy emberi fogyasztásra szánt termésre, termékre. A manzano–manzana esetén a hímnemű főnév a fát (’almafa’), a nőnemű a termését (’alma’) jelenti, ahogy a legtöbb gyümölcsfa és termése vonatkozásában, ahol még méret- vagy formabeli eltérésről sincs értelme beszélni (ráadásul itt pont a hímnemű alak jelöl egy térben sokkal nagyobb kiterjedésű dolgot, mint a nőnemű). A leño ’farönk’ és leña ’farakás, tűzifa’ szópárnál pedig már megszámlálható–megszámlálhatatlan típusú a szembenállás, és így tovább.

Leña és leány

Még történetileg sem mutatható ki semmiféle „logika” az eddig tárgyalt főnévpárok között. Valamikor mindkettőnek latin előzménye van: ilyenkor a hímnemű általában latin semlegesnemű egyes számú alakból származik (leño < LĬGNUM), míg nőnemű párja a többes számából (leña < LĬGNA), vagy legalábbis már a latinban megvolt mindkét alakváltozat (fruto < frūctus és fruta < frūcta). Sokszor viszont csak az egyik főnév „eredeti” és az ellenkező nemű már belső fejlemény. Példaként, a(z) huerto–huerta esetében a hímnemű alak az etimológiai (< lat. HŎRTU), és a nőneműt alkották belőle; a bolso–bolsa (< lat. BŬRSA), cesto–cesta (< lat. CĬSTA), gorro–gorra (< ?) tekintetében pedig a régebben meglévő nőnemű alakból hozták létre a hímneműt.

Összefoglalva tehát annyi állapítható meg, hogy a nyelvtani nemek szerinti különbség valóban alkalmas a spanyolban arra, hogy élettelenre utaló főnévi töveknél jelentéseket árnyaljon, azonban – mint ahogy az NGLE is felhívja a figyelmet rá – e jelenségek mögött semmilyen konkrét nyelvtani szabály vagy rendszer („logika”) nem működik, és minden egyes eset külön vizsgálandó.

A cikket Dr. Kálmán László nyelvész lektorálta. A képek forrása: Pixabay.com

2019. december 8., vasárnap

Újból ser és estar: állandó tulajdonság-e a derékbőség?

Több alkalommal is volt már szó arról, hogy a két spanyol létige, a ser (< lat. ESSE, SEDĒRE) és az estar (< lat. STĀRE) használata közötti különbség – tudniillik, hogy az első „állandó”, a második szerzett vagy átmeneti tulajdonságot, állapotot fejez ki – a valóságban korántsem annyira fekete és fehér, mint ahogy a tankönyvek szerint. Ennek oka egyrészt az, hogy a kettő között gyakran nincs éles határ, a másik pedig, hogy még az sem túl egyértelmű, mit tekintsünk egyáltalán állandónak vagy állapotszerűnek.

Éppen ezért végeztünk egy nem reprezentatív kutatást a témában spanyol anyanyelvű beszélők részvételével annak megállapítására, hogy mennyire képlékeny ez a valóságban. A teszt 10 egyszerű (hétköznapi) mondatból állt, amelyekben a ser vagy az estar ige megfelelő alakja közül kellett a kitöltőnek azt kiválasztania, amelyiket természetes körülmények között használná. (Egy mondat kivételével mindkettő megjelölésére is lehetőség volt, ha jónak találta egyik vagy másik értelemben.) A mondatokban továbbá – egy kivételével – az volt a közös, hogy egy többé vagy kevésbé szubjektív megítélésű állítást tartalmaztak.

Minden viszonylagos?

Elöljáróban annyit el lehet mondani, hogy a kutatás eredményei nem igazolták a várt változatosságot, de azért voltak meglepetések. Az egyik legmeglepőbb dolog, hogy nem volt kimutatható olyan kategorikus különbség, hogy az egyik spanyol nyelvű országban ezt általában így mondják, a másikban meg általában úgy – az eltérések inkább a beszélők szintjén jelentkeztek (bár természetesen ez abból is adódhat, hogy nem volt reprezentatív a felmérés). A továbbiakban lássuk a részleteket.

A résztvevők

A kérdőívet a Facebookon tettük közzé, többek között a Latinos e Hispanohablantes en Hungría (Latinok és spanyolul beszélők Magyarországon) nevű csoportban. Az online felmérésben 200 spanyol anyanyelvű vett részt, eredetüket tekintve a következő országokból: Spanyolország (67 – 33,5%), Argentína (14 – 7%), Bolívia (2 – 1%), Chile (3 – 1,5%), Costa Rica (1 – 0,5%), Ecuador (2 – 1%), El Salvador (2 – 1%), Kolumbia (8 – 4%), Kuba (3 – 1,5%), Mexikó (21 –10,5%), Paraguay (3 – 1,5%), Peru (4 – 2%), Uruguay (5 – 2,5%) és Venezuela (63 – 31,5%); további 1-1 beszélő jelölte magát argentínai-spanyolországi és kubai-spanyolországi származásúnak (1%). (Spanyolország és Venezuela tehát eléggé felülreprezentált volt a felmérésben.) Spanyolországon belül, akik külön megjelölték a származásukat: Andalúzia (4), Baszkföld (3), Galicia (2), Kasztília-León (2), Madrid (2), Valencia (1), Kanári-szigetek (1), illetve Katalónia-Andalúzia (1).


Mindössze két kitöltő válaszát kellett érvényteleníteni, mivel róluk nem lehetett eldönteni, hogy valóban spanyol anyanyelvűek-e. A felmérés azért nem reprezentatív, mert nem kértük a válaszolóktól a korukra, nemükre, iskolázottságukra stb. vonatkozó adatokat, továbbá nem azonos arányban vettek részt a különböző spanyol nyelvű országokból.

A kérdések

A résztvevők a következő utasítást kapták a kérdőív kitöltéséhez:
Esta es una miniencuesta para hablantes nativos de español para determinar el uso en la lengua diaria de los verbos copulativos ser y estar. En lo siguiente se encuentran 10 frases sencillas. Elige la opción que tú normalmente dirías. (Se pueden marcar ambas opciones exceptuando la pregunta 5). La encuesta es totalmente anónima.

’Ez egy villámfelmérés spanyol anyanyelvű beszélők számára a ser és estar létigék mindennapi használatának meghatározása céljából. Az alábbiakban 10 egyszerű mondat található. Válaszd ki azt a lehetőséget, amelyet rendszerint mondanál. (Mindkét lehetőség bejelölhető az 5. kérdés kivételével.) A felmérés teljesen anonim.’
A tesztben az alábbi mondatok szerepeltek – a választható megoldások { } jelek közé írva:
 1. Para mí, el frío con lluvia {es, está} mejor que el calor.
  ’Számomra a hideg, esős idő jobb, mint a meleg.’
 2. [Hablando de la estatura de personas] Ese muchacho {es, está} más alto que el otro.
  ’[Személyek termetéről beszélve] Az a fiú magasabb, mint a másik.’
 3. Esa fotografía {es, está} muy buena. Salió mejor que esta.
  ’Az a kép [nálad] nagyon jó. Jobban sikerült, mint ez.’
 4. Aunque se parezca la cara, esta no puede ser la misma de la otra foto, porque su cintura {es, está} más estrecha. ’Még ha hasonlít is az arca, ez a nő nem lehet ugyanaz, mint a másik fotón, mert a dereka vékonyabb.’
 5. Esta actriz {es|está} muy guapa, pero en su última película lo {es|está} aún más.
  ’Ez a színésznő nagyon csinos, de a legújabb filmjében még inkább az.’
  (Három válasz közül lehetett választani: „es – es”, „es – está” vagy „está – está”)
 6. No me gusta la comida de ese restaurante. Sus sopas {son, están} demasiado saladas. ’Nem ízlik nekem annak az étteremnek a kajája. A leveseik túl sósak.’
 7. Ese hombre siempre ha {sido, estado} muy elegante.
  ’Az a pasi mindig is nagyon elegáns volt.’
 8. ¿Dónde {serán, estarán} las celebraciones? – Creo que tendrán lugar en la Plaza de la Libertad. ’Hol lesznek az ünnepségek? – Azt hiszem, a Szabadság téren kapnak helyet.’
 9. El tiempo {es, está} bastante caprichoso hoy.
  ’Az időjárás eléggé szeszélyes ma.’
 10. Su pelo {es, está} castaño, pero normalmente lo lleva más rubio.
  ’A haja barna, de rendszerint szőkébben viseli.’
¿Su cintura es (está) más estrecha?

Az ötödik kérdés kivételével – amelyik háromopciós feleletválasztós típusú volt – mindkét megoldást bejelölhették a résztvevők. Az alábbiakban az eredmények részletes ismertetése következik.

Az eredmények

 1. Az első kérdésben egy egyéni preferenciára vonatkozó állítás szerepel (valaki jobban szeret valamit valaminél). Amit várunk, hogy ez „állandó tulajdonság”, hiszen csak tudja magáról a válaszadó, hogy mit szeret és mit nem. Ezt az eredmények is megerősítették: 193-an jelölték meg az es (96,5%) és mindössze 2-en (Kuba-Spanyolország, Spanyolország) az está (1%) lehetőséget mint egyetlen jó megoldást; illetve 5 adatközlő (2,5%) tartotta mindkettőt megfelelőnek (3 Spanyolországból, 1-1 Argentínából és Venezuelából).
 2. A második kérdés egy összehasonlító mondat volt (az egyik fiú magasabb, mint a másik). Egy kis segítséget is adtunk a kitöltőnek, ti. hogy személyek termetéről beszélünk (ne úgy értsék, hogy az egyik magasabb helyen áll, mint a másik). Az elsőhöz hasonlóan ez is „állandó tulajdonság” jellegű, mivel a testmagasság nem szokott nagyon változni – felnőtt emberek esetében. Viszont volt egy csavar a mondatban, hiszen a muchacho (fiú)gyereket is jelent. Ezért is jelölhették meg az elsőhöz képest többen az está (10 – 5%) választ, mert ők úgy vélték, hogy egy gyerek testmagassága változik. De a várakozásunknak megfelelően még itt is nagy többségben voltak, akik az es mellett döntöttek (180 – 90%), illetve szintén 10 kitöltő (5%) tartotta jónak mindkét igét. Az está-t jelölők megoszlása: Spanyolország (2), Mexikó (2), Venezuela (6). Mindkét lehetőséget jelölők megoszlása: Spanyolország (6), Kolumbia (1), Venezuela (3).
 3. A felmérés szempontjából ez kérdés az egyik legérdekesebb. A mondat egy vélemény arra vonatkozóan, hogy két fénykép közül melyik a jobb. Amiért ez érdekes, pontosan az, hogy az ilyen típusú kifejezések esetében valóban nem lehet eldönteni, hogy mennyire „állandó” vagy inkább „állapotszerű” tulajdonságról van szó, annál is inkább, mert az állítás is nagyon szubjektív. Egy fénykép lehet azért jó, mert éppen „jól sikerült” (megfelelő volt a beállítás, ügyes volt a készítője, jó volt a gép/kamera stb.), de akár azért is, mert az adott (a kérdésben meg nem nevezett) dologról vagy emberekről mindig jók a képek, vagy pl. tudjuk, hogy aki készítette, az általában jó képeket készít. Ennek megfelelően ennél a mondatnál volt a legnagyobb ingadozás az es (130 – 65%) és az está (54 – 27%) választása között, és itt is jelölték a legtöbben (16 – 8%) mindkét igét elfogadhatónak. Érdekesség, hogy az está alakot mint egyetlen megfelelő megoldást választók közül mindenki latin-amerikai volt.
 4. Ez a kérdés szintén fényképekre vonatkozott, azonban itt azok tartalma volt a lényeg. A mondat értelmezése szerint két fényképen két (vélhetően) egymásra hasonlító hölgy látható, de mégsem lehet az egyik képen ugyanaz, mint a másikon, mert vékonyabb a dereka. Ebben az állításban egyszerre több szubjektív tényező is jelen van: az egyik, hogy hasonlítanak-e egymásra a képeken szereplő személyek (esetleg lehet-e ugyanaz a kettő), illetve hol helyezkedik el az állandóság–állapotszerűség skáláján a derékbőség. A tesztet kitöltő spanyol anyanyelvűek erről a következőképpen vélekedtek: es (167 – 83,5%), está (24 – 12%), mindkettő jó (9 – 4,5%). Az está-t jelölők megoszlása: Spanyolország (5), Argentína (1), Ecuador (1), Kolumbia (1), Mexikó (5), Paraguay (1), Uruguay (1), Venezuela (9). Mindkét igét megfelelőnek ítélők megoszlása: Spanyolország (3), Kuba (1), Venezuela (5).
 5. Az ötödik kérdés a harmadik párja abból a szempontból, hogy ez a mondat is egy nagymértékben szubjektív állítást tartalmaz és ezen belül is egy összehasonlítást: a színésznő (általában) nagyon csinos, de a legutóbbi filmjében még inkább. Arra vártunk választ, hogy a beszélők mennyire vélik állandónak vagy állapotszerűnek a mondat két állítását. Kétváltozós mondatról lévén szó, ez a kérdés volt az egyetlen feleletválasztós jellegű, amelyben három lehetőség közül választhattak a kitöltők: es – es (60 – 30%) vagy es – está (131 – 65,5%) vagy está – está (9 – 4,5%). Akik az elsőt választották, úgy vélték, hogy ez mindkét esetben állandó tulajdonság (a mondat második részében a filmet tekintették viszonyítási alapnak és nem azt, hogy a színésznő egyébként is csinos – vagyis nem kapcsolták össze a két állítást ebből a szempontból). A második válaszra voksoltak a legtöbben, ami a legkevésbé szorul magyarázatra, igazából ezt lehetett várni. A harmadik opciót bejelölők voltak kisebbségben: ők úgy vélték, hogy a „csinosság” minden esetben csak egy állapot: Spanyolország (4), valamint Ecuador, Kuba, Mexikó, Paraguay és Venezuela (1-1). Annyit még el kell mondani, hogy nem véletlenül maradt ki a negyedik variáció a válaszok közül, amely az está – es lett volna. Logikai bukfenc lenne ugyanis, ha egy olyan beszélő, aki szerint eleve csak állapot az, hogy egy színésznő csinos, egy filmjében mégis állandóságnak tekintené – vagyis ez a lehetőség lényegében önmagát zárja ki.
 6. A hatodik kérdés az ízlésről szólt: egy étterem levesei túl sósak (persze kinek mi a túl sós). Itt is arra voltunk kíváncsiak, hogy a beszélők ezt általános tényként ítélik-e meg az adott étteremre nézve, vagy csak egy állapotnak tekintik, amelyen lehet változtatni. A többség a son alakot jelölte be (140 – 70%), de nagyon sokan választották az están-t is (50 – 25%), főleg Spanyolországból (33) és Mexikóból (12); vagyis az utóbbiak szerint ez inkább állapotszerű. 10-en vélték úgy, hogy mindkét válasz megfelelő (5%), közülük Spanyolországból 9 és Mexikóból 1 beszélő.
 7. Ez a kérdés megint egy véleményjellegű állítás: a férfi mindig is elegáns volt (most is az). Szándékosan csempésztük bele a ’mindig’ szót, és a várakozásnak megfelelően itt majdnem mindenki (192 – 96%) a sido lehetőséget jelölte meg egyetlen helyes válaszként, és csak 4-en (2%) gondolták úgy, az estado bejelölésével, hogy ennek ellenére ez nem állandó tulajdonság: Spanyolországból (1), Peruból (1) és Venezuelából (2). Szintén 4-en (2%) találták mindkét válaszlehetőséget elfogadhatónak: Baszkföldről (1) és Venezuelából (3).
 8. A teszt nyolcadik kérdése igazából kakukktojás, hiszen itt nem volt a mondatban semmilyen szubjektív állítás vagy vélemény, annál is inkább, mert egy kérdésbe kellett behelyettesíteni a megfelelőnek tartott igét: egy jövőbeni eseménysorozat helyszínére kérdeztünk rá. (A kérdés második mondata csupán orientáló jellegű volt a szövegkörnyezetbe helyezés érdekében.) Ahogy az a tankönyvben meg van írva, szinte az összes válaszadó a serán opciót jelölte meg (193 – 96,5%). Mindössze 6-an voltak – Spanyolországból (1) és Venezuelából (5) –, akik szerint egy eseménynek „lába kelhet”, ők az estarán alakot választották (3%); és egyetlen kitöltő tartotta mindkét igét helyesnek ebben a mondatban, Venezuelából.
 9. Ebben a kérdésben egy adott nap időjárásának természetére utaló megállapítást olvashattak a résztvevők. A megoldás kiválasztásában – az 5. kérdéshez hasonlóan – itt is az lehetett döntő, hogy az időjárást általánosságban, vagy csak az adott napot tekintette viszonyítási alapnak a beszélő. Ez esetben azok voltak elsöprő többségben, akik az está alakot választották (176 – 88%), vagyis úgy vélték, hogy ez csak az időjárásnak egy állapota, de általában nem ilyen szokott lenni. Kevesen jelölték csak jó megoldásnak az es-t (22 – 11%), ők az időjárás szeszélyességét az adott napra jellemző állandó tulajdonságként értelmezték (Spanyolországból, Mexikóból és Venezuelából 6-6, Peruból 2, Argentínából és Ecuadorból 1-1 beszélő); illetve 2-en voltak (Spanyolországból és Venezuelából), akik szerint mindkét ige helytálló a mondatban (1%).
 10. S végül próbáltuk egy kicsit „csőbe húzni” a tesztalanyt: azt állítottuk, hogy valakinek a haja barna, ám rendszerint mégis szőkésen viseli. Ennél a kérdésnél azt vizsgáltuk, hogy a beszélő az eredendő tulajdonságot (a természetes hajszínt) véli-e állandónak, vagy azt, amelyik általában jellemző. A legtöbb résztvevőt nem sikerült becsapni: 179 jelölte be az es-t (89,5%) egyedüli elfogadható megoldásnak és csak 19 az está-t (Spanyolországból 6, Argentínából 3, Kolumbiából, Mexikóból és Uruguayból 1-1, valamint Venezuelából 7), míg mindössze 2 tartotta mindkét igét megfelelőnek (Spanyolországból és Venezuelából).
Esta fotografía es (está) muy buena...

Konklúziók

Az első és legfontosabb következtetés, amely az eredményekből levonható, hogy nincsenek lényeges nyelvjárásbeli különbségek a két létige használata között a spanyol nyelvű országok szintjén, de összességében még csak Spanyolország és Latin-Amerika között sem. Talán annyit lehetne megállapítani, hogy bizonyos – minőségre, milyenségre vonatkozó – benyomást kifejező mondatokban arányaiban többen használják az estar igét Latin-Amerikában, de a felmérés által kimutatott kisebb-nagyobb eltérések inkább csak egyéni beszélők szintjén jelentkeztek.

Meglepő módon még csak az a fajta következetesség sem volt megfigyelhető a válaszokban, hogy akik pl. a második kérdésnél az está alakot választották, azoktól a negyediknél is ugyanezt várnánk (hiszen mindkét mondat testalkati tulajdonságra vonatkozott), mégsem így történt (egyetlen egy adatközlő jelölte meg a második, a negyedik és a nyolcadik kérdésnél is az está alakot – ami igazából elhanyagolható, úgymond „hibahatáron belüli”).

A második talán az lehetne, hogy minél jobban szubjektív – azaz véleményszerű vagy viszonylagos – egy tulajdonság megítélése, annál nagyobb a szórás a beszélőknél a létige megválasztásában. Ettől függetlenül minden esetben megfigyelhető volt egy tendencia, mivel közel 50–50%-os eredmény egyik tesztkérdésnél sem született.

Mindazonáltal a kutatás eredményei nem mutatták ki azt a változatosságot, amelyet egy ekkora területen és ennyi beszélővel rendelkező nyelv esetében várnánk (ehhez valószínűleg egy sokkal mélyrehatóbb, reprezentatív elemzésre lenne szükség). Úgy foglalhatnánk tehát össze az egészet, hogy bár a valóság nyilván árnyaltabb, mint a tanított „ideális” nyelv, eget verő eltérések azért nincsenek (legalábbis a nyelvtant illetően). Ez viszont jó nekünk – főleg a nyelvtanulóknak. :)

Unos árboles son (¿están?) más altos que otros...

Az összesített eredmények interaktív grafikonokkal itt tekinthetőek meg (az oszlopdiagramokon a mindkét választ bejelölők száma mindkét oszlophoz hozzáadódik, ezért van az, hogy a két oszlop értékének összege nagyobb 200-nál). A válaszokat tartalmazó egységesített, szűrhető Excel-táblázat itt [.xlsx], a felmérés összefoglalása (kördiagramokkal és adattáblázatokkal) pedig itt [.pdf] érhető el.

Köszönet Dr. Cselik Ágnesnek a kérdőív elterjesztésében való segítségért.
Gracias a Rafael Ballesteros por haber compartido el formulario de la encuesta.
Asimismo, les agradezco a todos los hispanohablantes que lo habían respondido.
A képek forrása: Pixabay.com

2019. november 16., szombat

A nagy nemzetközi sajtkérdés

Tamás – nyelvtanár, a Webnyelv.hu oldal szerkesztője – vetette fel a következő érdekes témát (formázás és kiemelések tőlem):
A sajt szón gondolkoztam el, olaszul miért formaggio (francia: fromage, az r „arrébb kerül” az olaszhoz képest), spanyolul meg queso (portugálul queijo). Biztos az angol cheese vagy német Käse szóból került a spanyolba, bár latinban is ilyesmi volt. Szóval inkább a latinból kerülhetett a spanyolba és a germán nyelvekbe is. De az olaszba, franciába nem tudom, honnan került. Románul [brânză – a szerk.] ráadásul még teljesen eltérőbb, semmire nem hasonlít, még szláv nyelvek szavára sem, ahogy néztem.
Nos, kezdjük azzal, hogy a nyelvek rokon szavai közötti hangmegfelelések szerencsés esetben árulkodhatnak a változás, illetve szóátvétel irányáról – az angol és a spanyol tekintetében épp egy ilyen szerencsés esettel állunk szemben. Tehát máris egyértelmű, hogy a spanyol queso [] forrása semmiképpen sem lehet az angol cheese [], hiszen a természetes hangváltozás iránya mindig [k] > [cs] és sosem fordítva (elméletileg ez csak abban a nagyon speciális esetben fordulhat elő, amikor egy olyan nyelv vesz át egy [cs]-vel kezdődő szót, amelyben nincs ilyen és semmilyen más hasonló, elöl képzett mássalhangzó, de van [k], és a beszélők úgy hallják, hogy ez a hang áll hozzá a legközelebb – vö. angol Merry Christmas → hawaii Mele Kalikimaka).

Sajt, kenyér és bor – kell ennél jobb? (Forrás: Pixabay.com)

Tamás rögtön korrigált is, belátva, hogy inkább a latinból kerülhetett a spanyolba és a germán nyelvekbe, és azt kell, hogy mondjam, nagyon jó helyen kapiskált. Ahhoz nem fér kétség, hogy a spanyol és a portugál alakok a latinból származnak, méghozzá az azonos jelentésű CĀSĔUS tárgyesetű CĀSĔU(M) alakjából. Ez a beszélt latinban először *CAĔSU [kájszu] lett, s ez volt igazából a mai spanyol és portugál alakok közvetlen forrása. A német Käse [] és az angol cheese végső forrása is ugyanez – a történetben csupán az a csavar, hogy a latinból való kölcsönzés még az ősgermán korban történhetett, amelyre egy *kāsijaz alakot feltételeznek. Vagyis az a furcsa helyzet állt elő, hogy a mai germán alakok – közvetlen ősüket tekintve – germán eredetűek, de mégis a latinból származnak.

Térjünk rá Tamás valódi kérdésére, az olasz és francia megfelelőkre. Itt sem lesz nehéz dolgunk. Az olasz formaggio [] az ófrancia formage átvétele (mai fr. fromage []), amely valószínűleg a beszélt latin *(CĀSĔU) FŌRMÁTICU, azaz ’formázott sajt’ kifejezésből önállósult (nem ritka az a nyelvváltozás, amikor egy kifejezésnek csak az egyik szava él tovább a teljes kifejezés jelentésében). Ehhez kapcsolódóan Tamás még megjegyzi, hogy „az r »arrébb került« az olaszhoz képest” – persze nem az olaszhoz, hanem a régi franciához képest, amelyből az olasz átvette, a változás tehát magában a franciában történt – és itt el kell mondani, hogy a [CVr] < > [CrV] (C=mássalhangzó, V=magánhangzó) olyannyira általános hangváltozások, hogy szinte mindegyik élő nyelvből találni rájuk példákat (vö. lat. SEMPER > ol. sempre, sp. siempre, FORMŌSU > rom. frumós, PRŌ > sp. por stb.).

Kecskesajt (Forrás: Pixabay.com)

S végül nézzük a román brânză [] alakot, amely valóban nem hasonlít egyik rokon nyelv megfelelő szavára sem – és sajnos nem is tudni róla semmi többet. Ebben persze semmi különös nincs, minden nyelvben előfordulnak ismeretlen eredetű szavak – pl. az ibériai újlatin nyelvekben a ’vaj’ jelentésű szó ilyen (port. manteiga, sp. manteca, mantequilla, kat. mantega stb.). Érdekesebbek viszont a szláv nyelvek szavai a sajtra (pl. szlovák syr, orosz сыр stb.), amelyek egy ’savanyú’ jelentésű indoeurópai *suhrós szóból jönnek (s ugyaninnen az ang. sour, ném. sauer is).

Köszönet a segítségért Dr. Kálmán László nyelvésznek.

2019. november 2., szombat

A di és az il összevonása miért del az olaszban (is)?

Egy spanyolos Facebook-oldal-poszt hozzászólásában merült fel a kérdés, vagy inkább észrevétel, hogy az olaszban a di + il és in + il (vagyis a di, in elöljáróknak a hímnemű egyes számú határozott névelő il alakváltozatával alkotott összevont alakjai), a del és nel ránézésre mintha inkább a spanyol de + el és en + el összevonásából származnának. Természetesen nem arról van szó, hogy az olasz alakok a spanyolból származzanak, ám a hasonlóság nem véletlen: az okokat a beszélt latinban kell keresnünk.

Il lago di Braies nella provincia autonoma di Bolzano / El lago de Braies en la provincia autónoma de Bolzano

Az bizonyára nem újdonság a blog olvasói számára, hogy a hangsúlytalanul használt egy szótagú szavakban (és a több szótagú szavak hangsúlytalan végződéseiben is, de ez most minket nem érdekel) rendkívül gyakori jelenség az [e]~[i] ingadozás – többek között ennek köszönhető az is, hogy a régi spanyol e (< lat. ET) ’és’ y [i] lett (kivétel nem félhangzós [i] kezdetű szavak előtt, ahol az erőltetett kiejtés elkerülése meggátolta ezt a változást). De persze ez még nem a magyarázat arra, hogy az olasz di + il, in + il miért del, nel, amikor éppúgy *dil, *nil is lehetett volna.

Nézzük meg egy kicsit alaposabban ennek hangtörténeti hátterét. A beszélt latinban a nyelvterület legnagyobb részén, így Itáliában és Hispaniában is, az Ē (eredetileg hosszú, majd zárt [e]) és az Ĭ (eredetileg rövid [i]) egybeesett, és ezt a magánhangzót rövid [é]-nek ejtették. A latin ’-ból’ és ĬN ’-ban’ elöljárók, valamint az ĬLLE / ĬLLU(M) (acc.) / ĬLLO (abl.) ’az’ hímnemű mutató névmás tehát, amelynek hangsúlytalan alakjaiból az újlatin határozott névelők (a hangsúlyosból pedig a harmadik személyű személyes névmások) származnak, a kezdeti újlatin változatokban *de, *en, illetve *el vagy *lo alakot öltött. (Némi bizonytalanságot okoz, hogy az olasz il pontosan melyik alakváltozatból származik; egyes források szerint csak a lo etimológiai, az il már belső fejlemény, amely a rövidült l alakból keletkezett egy szótagpótló i- hozzáadásával.)

A nagyításhoz kattints az ábrára! (Forrás: El Mexicano)

Valószínűsíthető, hogy az olasz összevont alakok még ebből az időből erednek, azaz: DĒ ĬLLO > dello, majd rövidüléssel del, illetőleg ĬN ĬLLO > *en ello > nello, rövidülve nel. Abban, hogy ezekben az összevont alakokban az [e] > [i] másodlagos változás nem következett be (amely a de > di, *en > in esetében végbement), szerepet játszhatott az is, hogy ezek eredetileg két szótagúak voltak, így az első szótagjuk „félhangsúlyos” volt, ami a magánhangzó-gyengülést megakadályozta.* Ezzel szemben a spanyol alakok (de, el, en, ill. del) következetesen a beszélt latin állapotot őrzik.

A segítségért köszönet Prof. Dr. Giampaolo Salvi nyelvtörténésznek.

__________
* Természetesen nem kizárt az egyéb hangsúlyos formák analógiás hatása sem, vö. egli, ella (régies/irodalmi) ’ő’ stb.

2019. október 27., vasárnap

Hogy kell helyesen mondani a török elnök nevét?

Törökország zászlaja (Forrás: Pixabay.com)
A török elnök, Recep Tayyip Erdoğan vezetéknevét a magyar médiában hol [erdogan]-nak, hol [erdoan]-nak mondják, de vajon melyik a helyes? Rövid leszek: a második, tehát az [erdoan] (a nemzetközi fonetikai átírásban [ærdoan], nyílt, magyaros e hanggal), a [g] mássalhangzó nélkül.

Abban, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerülhet, talán a hanyag online sajtó is szerepet játszik, ahol ugye sokszor nem veszik a fáradságot arra, hogy betűhelyesen írják az idegen neveket. A törökben ugyanis a g és a ğ két eltérő hangot jelöl – vagyis pontosabban a második ma már leginkább semmilyet sem.

A g természetesen a magyar [g] hangnak felel meg. A ğ viszont történetileg az ún. zöngés veláris réshangot jelölte (jele a fonetikában [ɣ] – görög kis gamma), amelyet ugyanott képzünk, mint a [g]-t, csak nem zárjuk el teljesen a kiáramló levegő útját a nyelvünk hátsó részével, így kb. a gargalizáláshoz hasonló hangot kapunk. (Spanyolosoknak ez nem lehet idegen, hiszen pontosan így ejtik a magánhangzók közötti /g/ fonémát, legmarkánsabban az európai spanyolban.) A törökországi török sztenderd nyelvben ez a hang mára csaknem teljesen eltűnt, legfeljebb az előtte álló magánhangzót nyújthatja meg bizonyos szavakban. A török elnök teljes nevének helyes olvasata tehát nagyjából [redzsep tajjip erdoan] ().

Más török nyelvváltozatokban azonban – pl. az azeriben vagy a kazakban – ma is él és virul ez a mássalhangzó (vö. kazak ağ ’fa’), amelyet az alábbi dalban is jól hallhatunk, ha figyelünk (pl. a refrén utolsó sorában: „Onı bilmeu mağan külkili” – bár a kazakban talán hátrébb képzik):


Töreğalï Töreäli – Qazaq tili („A kazak nyelv”)

2019. október 12., szombat

Ezért problémásak a szubsztrátumelméletek

A klasszikus nyelvtörténészek nagyon szeretnek kölcsönhatás-elméletekkel utólagosan magyarázkodni, amikor egy-egy nyelvváltozás okait keresik. A legegyszerűbb ugyanis, ha ráfogjuk egy másik nyelvre, főleg, ha az régebbi egy adott területen: „biztos azért történt ez vagy az, mert abban a nyelvben úgy volt”. (A szubsztrátum szó jelentése „alsó nyelvi réteg”, amelyen mindazokat a hatásokat értjük, amelyeket egy területen eredetileg beszélt nyelv okozhatott egy rátelepedő másik nyelvben.)

Az újlatin nyelvek történetében is számos példát ismerünk szubsztrátumelméletekre, melyek közül talán az egyik legnagyobb visszhangot keltő volt a spanyol [f] > [h] (> ∅) hangváltozást a baszk vagy valamilyen hasonló (ismeretlen) nyelv hatásával magyarázó teória. Az ilyen elméletek azonban mára idejétmúltnak számítanak a nyelvészetben, a modern kutatók nem veszik őket igazán komolyan. Több okuk is van erre, amelyek az alábbi pontokban foglalhatóak össze röviden.
Népcsoportok és nyelvek az ókori Ibériában i. e. 300 körül
(Forrás: Wikimedia Commons / Alcides Pinto, CC 4.0)
 1. Meggyőző bizonyítékok hiánya. A „szubsztratista” nyelvtörténészek sokszor utólag próbálnak okosak lenni, olyan (kihalt) nyelvek hatásait feltételezve egy ma élő nyelvben, amelyekről jóformán semmilyen adat nem áll rendelkezésre abból a korból, amikor az általuk feltételezett behatás történhetett. Például, hogy a francia nyelvben a latin ū az ókori Galliában beszélt kelta nyelv hatására lett [ü] – valójában semmit sem tudni arról, hogy a gallban lett volna [ü] hang.
 2. Túl általános jelenségek. Gyakran az olyan nyelvváltozások, amelyeket szubsztrátumhatásokkal próbálnak megmagyarázni, illetve „egyedinek” beállítani, teljesen szokványosak és elterjedtek a természetes nyelvekben, és maguktól is végbemennek bármiféle külső hatás szükségessége nélkül. Ilyenek az ún. gyengülési folyamatok (leníció), úgymint a zöngétlen hangok zöngésülése (pl. [t] > [d]) vagy a zárhangok réshanggá válása magánhangzók között (pl. [-b-] > [-v-]), de pont ilyen az [f] > [h] is. Szintén általános ezek ellenkezője, az erősödés (fortíció) szókezdő pozícióban, ahol rendszerint nagyobb erővel, pontosabban artikulálva ejtjük a hangokat (pl. [w-] > [b-]).
 3. Körültekintés hiánya. A kölcsönhatás-elméletek hívei sokszor csak egy szűk terület szomszédos nyelveit vizsgálják, és nem törődnek azzal, hogy távolabbi (rokon) nyelvek esetében lezajlott-e hasonló változás. Tudvalévő például, hogy a latinnal nagyon közeli rokonságban lévő ókori faliszk nyelvben is volt [f] > [h] változás, és ma is megtalálható egyes dél-olaszországi, szárd, sőt, román nyelvjárásokban is – ezek esetében nincs sok értelme más nyelvek hatását feltételezni.
 4. Önkényes (kitalált) megkülönböztetések. Szubsztrátummal magyarázzák pl. az ibériai újlatin nyelvekben a kétféle fonémikus pergőhang – /r/ és /rr/ – meglétét, gyakran hozzátéve még azt is, hogy az utóbbi „a latinban nem létezett”. Ezzel szemben igazából egyezményes, hogy mely beszédhangokat tekintenek (eltérő) fonémáknak, és semmi okunk azt feltételezni, hogy a latinban ne lett volna meg ugyanez a fonetikai különbség az -R- és az -RR- kiejtése között.
 5. Kiragadott tulajdonságok vizsgálata. A hangváltozások mindig valamilyen rendszerbe illeszkednek, ezért a rendszer működését kell először megérteni. Az [f] > [h] változás példájánál maradva, tudni kell először is, hogy a latinban nem volt az [f]-nek zöngés párja, így azokban a nyelvjárásokban, amelyekben utólag sem alakult ki a [v] (a -B- vagy a V- [w] folytatásaként), hogy a rendszer „kiegyenlítettebb” legyen, nagyobb eséllyel gyengült az [f] is magánhangzók előtt.
Természetesen szó sincs arról, hogy nem léteznek nyelvi kölcsönhatás-jelenségek – persze, hogy léteznek, hiszen ilyenek pl. a szóátvételek is. A szubsztrátumhatás-elméletekkel viszont éppen az a legnagyobb probléma, hogy az esetek többségében nem igazolhatóak, így inkább a találgatás, mint a tudomány kategóriájába tartoznak.

A cikket Dr. Kálmán László nyelvész lektorálta.

2019. szeptember 14., szombat

Ember és hombre?

Az etimológiában kevésbé jártas érdeklődőkben könnyen gyanút kelthet a feltűnő hangalaki hasonlóság a magyar ember és a spanyol hombre szavak között, hiszen még a jelentésük is megegyezik. Felismerte ezt Bálint nevű olvasónk is, aki – szerencsére – mégsem vont le ebből messzemenő következtetéseket, csupán szeretett volna tisztán látni a kérdésben:
Érdekelne, hogy van-e kapcsolat a magyar ember és a spanyol hombre szavak között. Eddig nem találtam ezzel kapcsolatos bejegyzést.
Kedves Bálint, máris pótoljuk ezt a hiányt! Mindenekelőtt, a két szó hangalakja közötti hasonlóságot az okozza, hogy mindkettőben megtalálhatóak az [m b r] mássalhangzók, ugyanebben a sorrendben, valamint a [CVr]~[CrV] (C: bármilyen mássalhangzó, V: bármilyen magánhangzó) típusú váltakozások is elég gyakoriak a beszélt nyelvekben. Ezenkívül mindössze egy magánhangzóban különböznek egymástól, amely a magyarban [e], a spanyolban [o], és azt is el kell mondani, hogy az [e]~[o] váltakozás sem ritka (vö. sp. frente ’homlok’ ~ frontal ’elülső, homlok-’). Hangtanilag tehát semmi akadálya nem lehetne, hogy a két szó történetileg összefüggjön egymással.

Ember, férfi, nő, kapcsolat...

Ám sajnos mindez csak illúzió. Először is tudni kell, hogy a spanyol szóban lévő [br] hangsor nem túl régi fejlemény. Az forrása ti. a latin HŎMŌeredetileg tárgy- vagy határozóesetűbeszélt nyelvi HÓMĬNE [om(i)ne] alakváltozata, amely a középkori spanyolban is még omne alakban fordult elő (a h- megléte vagy hiánya ne legyen megtévesztő, ez már a klasszikus latinban sem volt kiejtett hang, csupán megegyezés és hagyomány kérdése, hogy írásban megjelenik-e vagy sem). Ezután az [n] elhasonulással [r]-ré vált, mert az [m]+[n] hangsort, vagyis a két eltérő nazális mássalhangzót egymás után nehézkes kimondani; majd utolsó lépésként az [m] és az [r] közé, mintegy átvezető „hídhangként”, befurakodott egy ejtéskönnyítő [b] – amely tehát nem is etimológiai – és így jutunk el a mai hombre alakhoz. Megjegyzendő még, hogy míg a többes számú lat. homines ’emberek’-et is jelentett, addig a spanyol hombres ma kizárólag ’férfiak’ jelentésű (erről külön cikkben írtunk).

Másodszor, a magyar ember főnév régi belső fejlemény. Valószínűleg összetett szó volt, melynek elemei mára elhomályosultak. Az em- előtag jelentése feltehetően ’anya, nő’ volt (vö. finn emä ’nőstény, anya, anyaméh’), a -ber utótag pedig történetileg a férj szóval függhet össze – vagyis az összetétel kezdeti jelentése talán ’nő+férfi’ lehetett. (Hasonló szóalkotási módok az ’ember’ jelentés kifejezésére más nyelvekben is léteznek, ld. pl. baszk gizon-emakume ’ember(ek)’, szó szerint ’férfi-nő’.)

A katalánban és a franciában egy névmásként használt „rövid” alak is létrejött. (Forrás: El Mexicano)

S végül, de nem utolsósorban, egy magyar és egy spanyol szó között szinte kizárólag csak olyan történeti kapcsolat létezhet, hogy az mindkét nyelvben egy harmadikból származik (itt leginkább a latin, az olasz, a francia, a német vagy újabban az angol jöhetne szóba). Jelen esetben ez természetesen nem lehetséges – annál is inkább, mivel a magyar a latin szavak klasszikus alakját szokta átvenni.

Befejezésként, az imént leírtak újfent tanulságként szolgálhatnak arra nézve, hogy miért nem vehetőek komolyan a mindenféle nyelvtörténeti ismeretet nélkülöző áltudományos szó-összehasonlítások, amelyeket egyes amatőr „kutatók” egymástól távoli nyelvek „rokonítására” használnak. Slusszpoénként meg lehetne említeni még a spanyol hembra ’nőstény’ alakot is a hasonlóság miatt, melynek azonban még a spanyolon belül sincs semmi köze etimológiailag az hombre főnévhez, ugyanis a latin FĒMĬNA folytatója, amely egy másik indoeurópai tőből származik.